Lucemburská 49, 130 00, Praha 3, (vchod z ulice Jičínská)

Aktuálně
Programy dotací a návratných finančních výpomocí MČ Praha 3 v roce 2018.


Vážení klienti,

rádi bychom Vás informovali o dotačních programech z Dotačního fondu MČ Praha 3 a Programu pro poskytnutí návratných finančních výpomocí z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3 schválených Zastupitelstvem MČ Praha 3 na rok 2018.

Dotační programy.

Dotační systém městské části Praha 3 je zaměřen na podporu širokého spektra veřejných sociálních, zdravotních, kulturních, výchovných, volnočasových a ekologických aktivit určených pro všechny věkové kategorie a sociální skupiny.
Lhůta pro podání žádosti:  1. 11. – 30. 11. 2017

Kompletní podmínky najdou žadatelé na webu MČ Praha 3 na adrese:
http://www.praha3.cz/samosprava/oblasti/dotace/dotace-2018


Fond obnovy a rozvoje MČ Praha 3.

Fond obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3 slouží k zajištění územního rozvoje a zlepšení technického stavu objektů v majetku fyzických i právnických osob na území městské části Praha 3 v rámci péče městské části Praha 3 o všestranný rozvoj svého území ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.
Lhůta pro podání žádosti:  1. 11. 2017 – 31. 1. 2018 

Kompletní podmínky najdou žadatelé na webu MČ Praha 3 na adrese:
http://www.praha3.cz/samosprava/zastupitelstvo/fondy/fond-obnovy-a-rozvoje


 Zdroj:   webové stránky MČ Praha 3    http://www.praha3.cz

Praha 30.10. 2017


Zpět
Informace o posílení práv vlastníků jednotek
.

 

Vážení klienti,

1. prosince letošního roku nabude účinnosti zákon č. 291/2017 Sb., který novelizuje občanský soudní řád, zákon o veřejných dražbách a insolvenční zákon.

Novelizací dojde k posílení práv vlastníků jednotek, resp. samotného SVJ, a to v oblasti vymáhání pohledávek SVJ za jednotlivými vlastníky jednotek.

Podle důvodové zprávy je cílem novely zakotvení principu, který by znamenal, že pohledávky související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky by byly uspokojovány přednostně z výtěžku z prodeje jednotky, a to do výše jedné desetiny tohoto výtěžku. Upřednostnění těchto pohledávek má umožnit lepší vyvážení práva věřitelů, kdy je doposud zástavní věřitel v nepoměrně lepším postavení než SVJ či vlastníci jednotek, a posílí se tak vymahatelnost těchto pohledávek.

Praha 9.10. 2017


Zpět
Informace ke změně občanského zákoníku provedená zákonem 460/2016 Sb. ze dne 14. prosince 2016
.

 

Vážení klienti,

rádi bychom Vás informovali, že zákonem č. 460/2016 došlo k první novele občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., která se dotkla rovněž společenství vlastníků jednotek (SVJ), konkrétně problematiky názvu SVJ. 

Doposud dle ustanovení § 3042 občanského zákoníku platilo, že odporuje-li název právnické osoby (tedy i SVJ) ustanovením občanského zákoníku, přizpůsobí právnická osoba svůj název požadavkům občanského zákoníku do dvou let ode dne nabytí jeho účinnosti. Není povinna tak učinit tehdy, jsou-li pro to důležité důvody, zejména užívala-li právnická osoba svůj název dlouhodobě a je-li pro ni tak příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo klamavost nelze rozumně předpokládat. 

Výše uvedená novela občanského zákoníku tento požadavek odstranila: SVJ vzniklá do 31. prosince 2013 tak nejsou povinna uvést označení právní formy ve svém názvu do souladu s požadavky § 1200 odst. 2 písm. a) občanského zákoníku.

Praha 9.10. 2017


Zpět
Pražské vodovody a kanalizace
.

 

Vážení klienti,

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s., (PVK) přináší dárek pro své zákazníky.
Od 1. ledna 2016 sjednala PVK pro své smluvní zákazníky pojištění nouzových situací spojených s únikem vody za vodoměrem.
Pro každého zákazníka PVK s platnou odběratelskou smlouvou na dodávku pitné vody je k dispozici asistenční služba 24 hodin denně, 365 dnů v roce. Zdarma k Vám přijede asistenční služba a provedeodborné potřebné k odstranění nouzové situace v rozsahu 2 hodin. Neplatíte za výjezd vozidla ani provedené nezbytné práce.
Asistenční služby zahrnují DOMÁCÍ ASISTENCI a REFUNDACI ÚNIKU VODY a zákazník má na ně nárok, pokud:

Bez odkladu ohlásí nouzovou situaci na telefonní číslo 212 812 212, uvedené na kontaktní kartičce. 

Nahlásí jméno, příjmení, telefonní číslo, číslo a adresu odběrného místa pro možnost identifikace zákazníka.
Upřesní podrobnosti pro zajištění domácí asistence.

Více zde. 

nebo webové stránky PVK: 

http://www.pvk.cz/zakaznici/asistencni-sluzba-pro-nouzove-situace/

Praha 27.3. 2017


Zpět


       Archiv


  Semináře 2018.

Dne  5.6.2018 a 26.6.2018 v 16.30. pořádá LBD Praha 3 odborné semináře na téma Novela stavebního zákona ve vztahu k SVJ a vlatníkům jednotek, Odpovědnost za škody při opravách jednotek a Povinnosti vyplývající z GDPR pro SVJ. Semináře proběhnou jako vždy v konferenčním salonku hotelu Olšanka.

  Havarijní služba     LBD Praha 3      tel: 226 227 277         

Od 1.8.2016 je havarijní služba zajišťována naším smluvním partnerem firmou...


  Více 

Vzdálený přístup po Internetu pro SVJ

   


Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že aplikace pro vzdálený přístup prostřednictvím Internetu pro SVJ ve správě LBD Praha 3 je připravena pro všechny domy. V současné době probíhá digitalizace stávajících i nových dokumentů. K převzetí přihlašovacích údajů jsou nyní vyzýváni pouze domy, které se je ještě nepřevzaly.


 

Průkazy energetické  náročnosti budovy, změna od července 2015    


Zajišťujeme průkazy energetické náročnosti budov včetně dodání technických podkladů.

        Více