Lucemburská 49, 130 00, Praha 3, (vchod z ulice Jičínská)Archiv aktualit I.Q. 2015

Program na opravy a modernizace Státního fondu rozvoje bydlení.

Vážení klienti,

rádi bychom Vás informovali o možnosti využití Programu na opravy a modernizace Státního fondu rozvoje bydlení, který lze využít pro financování rekonstrukcí a oprav bytových domů.

Program na opravy a modernizace Státního fondu rozvoje bydlení je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové).
Podmínky programu se řídí nařízením vlády č. 468/2012, které umožňuje Státnímu fondu rozvoje bydlení (dále jen Fondu) poskytovat podporu z prostředků Fondu na opravy a modernizace domů formou nízkoúročených úvěrů. Jeho platné znění naleznete zde.


ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU ÚVĚRŮ

Kdo a k čemu může úvěr využít

O úvěr na opravy a modernizaci domů může žádat vlastník bytového domu, případně společenství vlastníků bytových jednotek. Úvěr dle tohoto NV nelze použít na opravy a modernizace rodinného domu.1

Základní nastavení úvěru

Úvěr může být poskytnut maximálně do výše 90 % způsobilých výdajů uvedených v příloze k nařízení vlády. Čerpání úvěru je možné maximálně po dobu 3 let od data uzavření úvěrové smlouvy. Příjemce ukončí opravu nebo modernizaci domu do 3 let od uzavření smlouvy o úvěru. 
Délka úvěru je stanovena ve smlouvě o úvěru, nepřesáhne však 30 let od data podpisu úvěrové smlouvy (včetně období čerpání). 
Úvěr nelze poskytnout na činnosti, na které byla poskytnuta podpora z jiných státních nebo evropských fondů.
Výše úroku je pevně fixována po celou dobu splácení poskytnutého úvěru.

Zajištění úvěru

Dle podmínek nařízení vlády musí být úvěr dostatečně zajištěn. Pokud by úvěr nebyl dostatečně zajištěn, nebylo by možno jej poskytnout. Za dostatečné zajištění lze považovat např.: 
pro SVJ - ručení dle zákona NOZ § 1194 a vinkulace pojistného plnění z pojistné smlouvy k živelnému pojištění budovy (pokud na významném počtu bytů nejsou zástavní práva nebo exekuce) 

ŽÁDOST A ŘÍZENÍ O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU

Doložení podkladů k žádosti je rozděleno do dvou částí z důvodu zjednodušení a také zlevnění celého procesu.
Všechny povinné náležitosti jsou vysvětleny a popsány včetně způsobu doložení v dokumentu:
Metodický pokyn k žádosti, který naleznete na webu Státního fondu rozvoje bydlení: 

http://www.sfrb.cz/programy/uvery-na-opravy-a-modernizace-domu.

Zdroj: http://www.sfrb.cz

17.3.2015Program seminářů DMS v dubnu 2015

Vážení klienti,

Družstevní marketingové sdružení pokračuje v sérii seminářů v dubnu na téma: 

Nová zelená úsporám 2015 / Stavba - fasády, okna, zateplení / Rozúčtování energií / Právní servis  
8 dubna 2015 od 16 hod do cca 20 hod
Zákaznické centrum PRE, Jungmanova 31,  Praha 1

Energie v bytových domech
29 dubna  2015 od 16 hod do cca 20 hod
Dům ABF, Václavské nám 833/31 (v průchodu)  Praha 1

Pojištění a jistota bytových domů
20. května 2015 od 16 hod do cca 20 hod
budova Kooperativy, Pobřežní 665/21, Praha 8


Více informací naleznete na internetových stránkách DMS:

http://www.dmscr.cz/seminare

17.3.2015Informace týkající se svozu komunálního odpadu

Vážení klienti,

včera, tj. 27. 1. 2015, Rada hl. m. Prahy schválila usnesením R – 16602 97 prodloužení dosavadní smlouvy na svoz komunálního odpadu (nejen) na území MČ Praha 3. Smlouva bude uzavřena na období od 1. 2. 2015 do maximálně 31. 7. 2016. 

Lze tedy uzavřít, že pro vymezené následující období bude svoz komunálního odpadu probíhat jako doposud, tedy na území MČ Praha 3 společností AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.

Více informací naleznete na internetových stránkách hl. m. Prahy:
http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedusndetail.aspx?id=230651
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/
rada_schvalila_prodlouzeni_dosavadniho.html

Zdroj: www.praha.eu 

28.1.2015Fond obnovy a rozvoje MČ Praha 3

Vážení klienti,

rádi bychom Vás informovali, že na internetových stránkách MČ Praha 3 byly zveřejněny Zásady pro poskytování vratných finančních částek a darů z Fondu obnovy a rozvoje. 

Podmínky pro čerpání vratné finanční částky z fondu naleznete v Čl. III. Zásad. V následujícím článku naleznete podmínky pro čerpání darů z fondu. Dar se poskytuje maximálně do výše 50 % celkových nákladů na opravy a rekonstrukce blíže specifikované v odstavci 2 tohoto článku a zároveň do výše 499 000 Kč.

Podrobné informace a plné znění Zásad naleznete zde: 
http://www.praha3.cz/samosprava/zastupitelstvo/fondy/fond-obnovy-a-rozvoje/index.html

Zdroj: internetové stránky MČ Praha 3 (www.praha3.cz

22.1.2015Informace týkající se svozu komunálního odpadu

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat o vývoji situace týkající se svozu komunálního odpadu na území hlavního města Prahy (Městské části Praha 3) pro období od 1. února 2015. 

Na základě dnešního telefonátu s odborem městské zeleně a odpadového hospodářství nám bylo sděleno, že probíhá proces navázaný na vypsanou veřejnou zakázku, tedy, že hl. m. Praha jedná se stávajícími společnostmi, které svoz komunálního odpadu provádějí. Lze se domnívat, že tedy i v období od 1. února 2015 bude svoz komunálního odpadu probíhat shodně jako doposud.

Jakmile hl. m. Praha uveřejní oficiální informace, budeme Vás o nich informovat.

Děkujeme 

21.1.2015Fond obnovy a rozvoje MČ Praha 3

Vážení klienti,

rádi bychom Vás informovali o článku, který vyšel v  „radničních novinách (listy městské části praha 3)“ číslo 1/2015:

Článek se týká aktualizace Zásad pro poskytování finančních částek a darů z Fondu obnovy a rozvoje MČ Praha 3. Radnice deklaruje více možností využití přidělovaných peněz a vstřícnější podmínky pro jejich čerpání. Nově bude možné financovat z darů Fondu rekonstrukce či výstavbu osobních výtahů a opravy veřejně přístupných vnitrobloků a předzahrádek. Aktualizace Zásad byla schválena v prosinci roku 2014 na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 3.

Jakmile MČ Praha 3 zveřejní nové znění Zásad, budeme Vás o nich informovat.

Děkujeme.

Zdroj: „http://www.praha3.cz/public/30/e0/d8/249700_128265_RN_Praha3_1_2015_web.pdf.

16.1.2015Velkoobjemové kontejnery

Vážení klienti,

v níže uvedeném odkazu naleznete podrobné informace o přistavování velkoobjemových kontejnerů na území MČ Praha 3, které můžete zdarma využít. Kontejnery jsou financovány Magistrátem hlavního města Prahy.

Informace naleznete „zde.


15.1.2015Nový občanský zákoník

Informace a dokumenty 

Vážení klienti,

v návaznosti na změny, které v minulém roce přinesl zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Vám budeme v průběhu následujícího období na našem internetovém portálu přinášet informace a dokumenty týkající se této nové právní úpravy, a to zejména v oblasti spoluvlastnického bydlení včetně správy bytového domu.

Informace naleznete buď v sekci „aktuálně, či „ke stažení. Věříme, že Vám tyto informace usnadní počáteční orientaci v nové právní úpravě a napomůže Vám při správě Vašeho bytového domu.

První dokumenty, a to vzory relevantních plných mocí, naleznete ke stažení „zde a rovněž v sekci ke stažení.


14.1.2015
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotační podprogram:

„Podpora oprav domovních olověných rozvodů“. 

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás upozornit, že Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotační podprogram s názvem „Podpora oprav domovních olověných rozvodů“.Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů. Tím se docílí snížení obsahu olova v pitné vodě. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 20 tis. Kč na 1 bytovou jednotku.

Žádosti o dotaci včetně příloh musí být doručeny nejpozději do 16. 2. 2015 do podatelny Ministerstva pro místní rozvoj.

Více informací zde.

(Převzato z webového portálu www.mmr.cz)

12.1.2015
Časopis DMS eDOMES

Vyšlo další vydání magazínu eDomes.

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás upozornit, že vyšlo další vydání magazínu eDOMES, které je určeno pro členy statutárních orgánů společenství vlastníků jednotek a bytových družstev.

Hlavní témata jsou následující:

  • Rozhovor s Doc. Ing. Pavlem Svobodou na téma Facility managament
  • Shrnutí programu akademie bydlení DMS ČR v roce 2014 
  • Zprávy z technické komise DMS ČR 
  • Vydání vyhlášky č. 237/2014 sb. - Kalorimetry
  • Příklad stanov pro SVJ
  • LEGISLATIVA - tentokráte "Vlastnické a družstevní bydlení rok po civilní REKODIFIKACI"

Časopis v elektronické podobě ke stažení naleznete zde.
Časopis v papírovém vydání je pro vás k dispozici zdarma u nás, na LBD Praha 3. 

(Převzato z webového portálu www.dmscr.cz)

11.1.2015Informace týkající se svozu komunálního odpadu


Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat o situaci týkající se svozu komunálního odpadu na území hlavního města Prahy (Městské části Praha 3) pro období od 1. února 2015. 

Jak jistě víte, svoz komunálního odpadu na území Městské části Praha 3 v současné době (tedy v období od 1. 11. 2014 do 31. 1. 2015) zajišťuje stále společnost AVE CZ, odpadové hospodářství, s.r.o., a to na základě veřejné zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění. 

Situace od 1. 2. 2015 se očekává velmi podobná: Dne 19. 12. 2014 se Rada hlavního města Prahy usnesla na záměru realizace veřejné zakázky na svoz komunálního odpadu opět formou jednacího řízení bez uveřejnění, tedy stručně, opět bude oslovena stejná společnost pro svoz komunálního odpadu na území MČ Praha 3. Dle námi získaných informací z odboru městské zeleně a odpadového hospodářství proběhne oslovení společnosti AVE CZ, odpadové hospodářství, s.r.o. v následujícím kalendářním týdnu. Jakmile bude smlouva s touto společností uzavřena, lze očekávat vydání tiskové zprávy ze strany hlavního města Prahy. Smlouva může být uzavřena na období maximálně do 31. 7. 2016. 

Dlouhodobější řešení situace týkající se svozu komunálního odpadu lze očekávat na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 3291 ze dne 19. 12. 2014, kterým byl schválen záměr realizovat veřejnou zakázku pro zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy na období 2016 - 2025, a to formou otevřeného zadávací řízení. Jakmile budou dostupné další informace, budeme Vás o nich informovat. 

Děkujeme.  

Zdroje: 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/zivot_v_praze/sluzby/odpady/smesny_odpad/
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/
system_svozu_odpadu_v_praze_zustava.html

http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedusndetail.aspx?id=228531   
http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedusndetail.aspx?id=227878
http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedusndetail.aspx?id=227879   

9.1.2015


       Zpět 


  Havarijní služba     LBD Praha 3      tel: 226 227 277         

Od 1.8.2016 je havarijní služba zajišťována naším smluvním partnerem firmou...


  Více 

Vzdálený přístup po Internetu pro SVJ

   


Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že aplikace pro vzdálený přístup prostřednictvím Internetu pro SVJ ve správě LBD Praha 3 je připravena pro všechny domy. V současné době probíhá digitalizace stávajících i nových dokumentů. K převzetí přihlašovacích údajů jsou nyní vyzýváni pouze domy, které si je ještě nepřevzaly.