Lucemburská 49, 130 00, Praha 3, (vchod z ulice Jičínská)

                                                 
Semináře________________


V roce 2018 LBD Praha 3 uspořádalo odborné semináře zaměřené na Novela stavebního zákona ve vztahu k SVJ a vlatníkům jednotek, Odpovědnost za škody při opravách jednotek a Povinnosti vyplývající z GDPR pro SVJ.

Semináře proběhly v konferenčním salonku hotelu Olšanka dne  5.6.2018 a 26.6.2018 v 16.30.


Novela stavebního zákona ve vztahu k SVJ a vlatníkům jednotek.
Pokud dochází ke stavebním úpravám společných částí domu, musí být většinou schváleny na shromáždění SVJ. Domy ve správě LBD se většinou nacházejí v památkové zóně nebo v oblasti ochranného pásma památkové zóny, je při zásahu do vnitřního nebo vnějšího vzhledu je většinou vyžadováno povolení Odboru památkové péče MHMP. Povolení má povahu závazného stanoviska s podmínkami provedení úprav. Někdy je zapotřebí ohlásit stavební úpravy anebo požádat o vydání stavebního povolení Stavební odbor MČ Praha 3. Celý postup pro získávání potřebných povolení pro SVJ u příslušných orgánů naleznete ve svých materiálech ze školení, případně si je můžete stáhnout přes "vzdálený přístup".


Odpovědnost za škody při opravách jednotekPovinnosti vyplývající z GDPR pro SVJ.
Práva a povinnost upravená v současném zákoně č. 101/200 Sb. jsou od 25. května 2018 nahrazeny právy a povinnsti přímo vyplývyjící z GDPR. I když celý rámec ochrany osobních údajů bude tvořen GDPR a adaptačním zákonem (ten dosud nebyl v České republice schválen), je nutné již nyní přijmout opatření při zpracování osobních údajů jejich správci a zpracovateli. Povinnosti z GDPR dopadají též na společenství vlastníků jednotek (SVJ), neboť provádějí zpracování osobních údajů svých členů a dle právní úpravy jsou tzv. správcem osobích údajů. Povinnosti z GDPR dopadají rovněž na Lidové bytové družstvo Praha 3, které pro správce osobní údaje zpracovává a dle právní úpravy je tzv. zpracovatelem osbních údajů. Lidové bytové družstvo Praha 3 je zpracovatelem osobních údajů, tedy subjektem, kterého si SVJ jako správce osobních údajů najímá, aby pro něj provádělo s osobními údaji svých členů zpracovatelské operace (účetní, správní a technické činnosti). Jinými slovy zpracovatel zpracovává osobní údaje pro správce může provádět jen takové zpracovatelské operace, kterými jej správce pověří nebo vyplývají z činosti, pro kterou byl zpracovatel správcem pověřen. Materiály ze školení, které jste obdrželi, včetně manuálu pro jednotlivá SVJ si lze stáhnout přes "vzdálený přístup".

________________


Lidové bytové družstvo Praha 3 pořádalo ve dnech 29. 5. 2017 a 19. 6. 2017 odborné semináře s programem:

1) Práva a odpovědnost členů statutárního orgánu SVJ
2) Připravované legislativní změny v oblasti bytového spoluvlastnictví


Práva a odpovědnost členů statutárního orgánu SVJ – stručný obsah semináře:


Podstata správy domu v bytovém spoluvlastnictví.

Základ právní úpravy je zakotven v ustanovení § 1189 občanského zákoníku kde je uvedena její definice. Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu zahrnuje i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům domu.


Odpovědné subjekty.

SVJ je jako právnická osoba s vlastní právní osobností organizovaným útvarem, která si tvoří orgány. Statutární orgán (výbor nebo předseda) je zástupcem právnické osoby, jehož prostřednictvím činí SVJ své právní jednání a náleží mu veškerá působnost, kterou nemá shromáždění vlastníků. Odpovědnost se však týká všech volených orgánů, tedy vedle statutárního orgánu i kontrolních, případně dalších, které si shromáždění k nějakému účelu zvolí.


Komu jsou zvolené orgány odpovědny.

Odpovědnost se může rozlišovat dle osob, které byly jednáním poškozeny, tedy
a) SVJ
b) členové SVJ
c) třetí osoby, zejména strany z uzavřených závazkových vztahů, nájemníci v domě, ale i zcela cizí osoby (např. chodci)


Druhy odpovědnosti orgánů.

Rozlišujeme řadu odpovědností, základní rozlišení je odpovědnost civilněprávní a veřejnoprávní.


Druhy civilněprávní odpovědnosti dle různých předpisů.

Civilněprávní odpovědnost členů orgánů SVJ znamená odpovědnost za škodu (majetkovou nebo nemajetkovou újmu) z důvodu porušení nějaké právní povinnosti, pokud se nejedná o případ zvláštní odpovědnosti. Obecná úprava je obsažena v občanském zákoníku, stanoví jako předpoklad odpovědnosti:
- porušení právní povinnosti (protiprávní jednání)
- vznik škody (tedy majetkovou újmu poškozeného)
- příčinnou souvislost mezi vznikem škody a porušením právní povinnosti.

Některé odpovědnosti jsou dány zaviněním škůdce (úmyslné nebo nedbalostní), v některých případech objektivně (jsou pro ně stanoveny speciální podmínky) Zvláštní případy odpovědnosti vycházejí z porušení povinnosti péče řádného hospodáře (§ 159 občanského zákoníku). Další např. z odpovědnosti spolku za závažné porušení práva jeho člena (§ 261 občanského zákoníku). Teoreticky připadá v úvahu rovněž i odpovědnost za porušení povinností vyplývajících z insolvenčního zákona.


Trestněprávní odpovědnost.

Odpovědnost veřejnoprávní zahrnuje odpovědnost správně právní, včetně odpovědnosti za přestupky a odpovědnost trestní. Odpovědnost na úseku státní správy se týká především porušení obecně závazných právních předpisů, s nimiž je spojováno eventuální vedení přestupkového řízení, případně nesplnění povinnosti uložené při výkonu státní správy (např. porušení uložené povinnosti z hlediska stavebních předpisů, energetických předpisů, předpisů na ochranu osobních údajů apod.). Účastníkem správního řízení je pak osoba, které se povinnost týká. Odpovědnost trestní může nastat při nejzávažnějším porušení povinností, zahrnuje složku subjektivní (zavinění) a objektivní (naplnění skutkové podstaty a společenskou škodlivost jednání). Odpovědnou osobou je ten, kdo svým jednáním (nebo opomenutím) naplnil skutkovou podstatu konkrétního trestného činu, za právnickou osobu odpovídá její statutární orgán. V úvahu připadají zejména trestné činy majetkové (podvod, zpronevěra, porušování povinností při správě cizího majetku apod.)


Konstrukce odpovědnosti za újmu.

Např. za újmu způsobenou porušením povinnosti péče řádného hospodáře se postupuje podle § 2913 občanského zákoníku, tedy podle úpravy smluvní odpovědnosti. Odpovědnost v tomto případě je objektivní, lze se jí ale zprostit. Oprávněným v tomto případě bude zřejmě jen SVJ, a to rovněž nese ve sporu důkazní břemeno.


Způsob vyvození odpovědnosti vůči orgánu SVJ.

Pokud má člen SVJ důvod se domnívat, že došlo ze strany orgánu SVJ k porušení povinnosti péče řádného hospodáře, tak by měl věc předložit shromáždění nebo kontrolní komisi. Pokud by nebylo statutárním orgánem ve věci konáno, tak lze ze strany člena SVJ posupovat i samostatně ve smyslu § 213 nebo 261 občanského zákoníku. Rovněž může být požádán soud o ustanovení opatrovníka dle § 165 občanského zákoníku a v krajním případě lze podat i trestní oznámení.


Péče řádného hospodáře.

Je obecně upravena v ustanovení § 159 občanského zákoníku, kde je uvedeno, že kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.


Příklady péče řádného hospodáře.

Obecně lze říci, že řádný hospodář činí právní jednání ohledně SVJ tak, jako by spravoval svůj vlastní majetek. Musí tak činit svědomitě a odpovědně, nemusí však být vybaven nějakými odbornými znalostmi. Měl by však být schopen rozeznat hrozící škodu a zabránit jí a dále přizvat odbornou pomoc v případech, kdy je ke správě cizího majetku nutná.


Druhy činností, při kterých může dojít ke vzniku škody.

Jedná se tak prakticky o všechny činnosti, které se týkají správy domu a pozemku a jsou vyjmenovány ve vl. nař. č. 366/2013 Sb., jedná se tedy o činnosti provozně-technické (revize plyn, elektro, prohlídky výtahů, sníh na střeše), správní (vedení účetnictví), smluvní (vztahy s dodavateli služeb, zaměstnanci, pojištění) a hospodářské (placení závazků, pohledávky SVJ).


Příklady z praxe.

Případ létající dlaždice – majitel domu, který objedná u osoby podnikající v oboru stavebnictví provedení opravy domu, není odpovědný za technologické provedení této opravy, proto rovněž neodpovídá třetí osobě za následek v souvislosti s touto opravou.
Případ fiktivních dokladů – předseda bytového družstva byl odsouzen za přečin zkreslování údajů o stavu hospodaření a zpronevěry, když nechal do účetnictví družstva zaevidovat fiktivní účetní doklady a smlouvu o dílo, které nebylo provedeno a bylo vykázáno jako výdaj družstva na základě fiktivních účetních dokladů.

 

________________


V roce 2016 LBD Praha 3 uspořádalo semináře zaměřené na pomoc statutárním orgánům Společenství při výkonu jejich funkce.

Semináře se konaly ve dnech 10. 5. 2016, 17. 5. 2016 a 4. 10. 2016.

Semináře byly věnovány několika tématům, první téma bylo věnováno činnostem v souvislosti s předáním agendy po volbě nového statutárního orgánu SVJ (vymezení činností, které je nutno učinit po vzniku/zániku členství a funkce ve statutárním orgánu).

Dalším tématem byla problematika pronájmů společných částí domu a nebytových prostor ve spoluvlastnictví členů SVJ se zaměřením na právní, účetní, technické a daňové aspekty, úprava nového občanského zákoníku ve vztahu k oprávnění společenství vlastníků rozhodovat o pronájmu jednotek v podílovém spoluvlastnictví členů SVJ (institut správce společné věci - § 1134 NOZ).

Velká pozornost byla věnována vysvětlení současného stavu účetních předpisů při zaúčtování příjmů z nebytových jednotek v podílovém spoluvlastnictví a možnostmi použití výnosů z pronájmu těchto jednotek formou mimořádného vkladu do tzv. fondu oprav.

Třetí téma se zabývalo vybranými povinnostmi vlastníků jednotek (plnění povinností vlastníka vůči společenství - odstranění závad z provedených kontrol a revizí), dodržování pravidel pro správu domu a užívání společných částí, postup při neplacení předepsaných příspěvků a záloh, vymáhání těchto povinností vůči vlastníkům jednotek.


________________


V roce 2015 opět ve spolupráci s Družstevním marketingovým sdružením probíhají velice zajímavé semináře. Informace o konání těchto seminářů naleznete na stránkách DMS.

Seminář 17.9.2015 v 16.00hod v centru služeb PRE Jungmannova proběhne na téma: 


Jste členem výboru SV?  
Víte jakou máte právní odpovědnost?

Vlastníte byt? Pro mnohé z nás je to stále poměrně nová forma vztahu, která přináší nemalé změny. Společně s bytem jste se stali i vlastníky odpovídajícího podílu domu a z toho vyplývá i společné rozhodování. Statutární zástupci – volený výbor SV však nesou i právní odpovědnost. Víte, jaké povinnosti a zodpovědnosti ze zákona výbor společenství vlastníků má? 

Z oblasti civilně-právní je zde v první řadě odpovědnost za škodu, která se promítá do několika oblastí. Statutární zástupci SV jsou vůči svým členům odpovědni za správnou péči o společnou nemovitost. Konkrétním příkladem, kdy by statutární zástupci nesli právní odpovědnost, by byla situace,  kdy by například neřešeným dlouhodobě špatným technickým stavem docházelo k degradaci tržní ceny bytů jednotlivých členů. „Nelze se vymlouvat na tak zvaného operativního správce nemovitostí, odpovědnost stále zůstává na statutárních zástupcích. Povinností výboru je práci operativního správce kontrolovat a má-li o jeho profesionalitě pochybnosti, je povinen zjednat nápravu a uzavřít smlouvu s jiným správcem. S tím úzce souvisí též riziko, vyplývající z chybného rozhodnutí statutárních zástupců. Příkladem je situace, kdy výbor vynaloží peníze v případě, že se tak nemělo stát. Například zvolí příliš drahého dodavatele prací a podobně,“ vysvětluje JUDr. Marek Novotný, specialista na problematiku BD a SV.


Vymáháte pohledávky správně?

Velmi aktuální téma, opět spadající do civilně-právní odpovědnosti statutárních orgánů SV, pak tvoří pohledávky. „Kdy a jak správně vymáhat pohledávky patří mezi velmi časté otázky, se kterými se na naši kancelář zástupci SV obracejí. Pokud tak nečiní, nebo postupují nesprávně a příliš pomalu, opět se vystavují možnému postihu. Zmínil bych i velmi podstatnou podmínku  - je nutné se dobře orientovat i v oblasti vlastnických vztahů a tedy vědět, kdo je skutečným vlastníkem nemovitosti.“


Nezmeškejte aktuální informace na semináři České akademie bydlení

Téma právní odpovědnosti výboru společenství vlastníků je natolik aktuální, že mu bude věnován úvodní seminář České akademie bydlení, který se uskuteční 17. září 2015, v 16.00hod v centru služeb PRE Jungmannova 747/28 (Palác TeTa), 110 00 Praha 1. Navštivte stránky www.ceskaakademiebydleni.cz kde se již nyní můžete na seminář registrovat. Legislativou  v oblasti SV a právní odpovědností výborů SV vás provede JUDr. Marek Novotný. Účast na semináři je pro registrované zdarma.

____________


I v roce 2014 jsme pro vás pořádali celou řadu seminářů ve spolupráci s Družstevním marketingovým sdružením. Více informací o konání těchto seminářů naleznete v aktualitách.


____________

Na jaře roku 2013 LBD Praha 3 uspořádalo semináře na téma Nový občanský zákoník. Proběhlo seznámení s novou právní úpravou platnou od 1. 1. 2014, se zaměřením na nový občanský zákoník v oblastech bytového spoluvlastnictví a společenství vlastníků a srovnání nové právní úpravy se současnou úpravou vlastnictví bytů podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů.

Též byla poskytnuta informace o průkazech energetické náročnosti budovy.


____________


Na jaře roku 2012 LBD Praha 3 pořádalo opět odborné semináře na téma: Vztah vlastníků jednotek (členů Společenství vlastníků jednotek) a Společenství vlastníků jednotek ke katastrálnímu úřadu a vztah SVJ a stavebního úřadu.


____________

V říjnu 2011 LBD Praha 3 pořádalo semináře na téma: Odpovědnost za škody vzniklé na nemovitostech, ve kterých jsou založena společenství vlastníků jednotek. Semináře byly rozděleny na dvě části.
První část vedli zkušení advokáti na téma Odpovědnost členů výborů SVJ a vlastníků jednotek za škody. Druhou část vedli certifikovaní revizní technici a odborníci z oblasti bezpečnosti práce. Tématem byly technické aspekty revizí.
LBD Praha 3 opět vyzvalo společenství vlastníků jednotek a bytová družstva, která má ve správě a kterým chybí nějaká revize či kontrola, aby je neprodleně provedli (za součinnosti Technického oddělení družstva). Zvláště jsme upozorňovali na novou povinnost kontroly spalinových cest dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Obsah posledních seminářů byl zpracován do materiálu, který byl do konce roku 2011 distribuován delegátům družstva.

_____________Na jaře 2011 LBD Praha 3 pořádalo odborné semináře na téma: Vztah vlastníků jednotek (členů Společenství vlastníků jednotek) a Společenství vlastníků jednotek ke katastrálnímu úřadu.

Informace a obsah tohoto semináře je obsahem materiálu, který byl do konce roku 2011 distribuován delegátům družstva.

_____________
  Havarijní služba     LBD Praha 3      tel: 226 227 277         

Od 1.8.2016 je havarijní služba zajišťována naším smluvním partnerem firmou...


  Více 

Vzdálený přístup po Internetu pro SVJ

   


Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že aplikace pro vzdálený přístup prostřednictvím Internetu pro SVJ ve správě LBD Praha 3 je připravena pro všechny domy. V současné době probíhá digitalizace stávajících i nových dokumentů. K převzetí přihlašovacích údajů jsou nyní vyzýváni pouze domy, které si je ještě nepřevzaly.


 

Průkazy energetické  náročnosti budovy, změna od července 2015    


Zajišťujeme průkazy energetické náročnosti budov včetně dodání technických podkladů.

        Více 

 

 


UPOZORNĚNÍ !
S platností od 12.2.2019
jsou na základě rozhodnutí Představenstva LBD Praha 3

zpoplatněny všechny příjmové a výdajové doklady v pokladně LBD Praha 3
Výše poplatku za doklad je 30Kč (vč. DPH)