Vážení klienti,

na základě dlouholetých zkušeností s opravami a údržbou domů Vás chceme oslovit s nabídkou na pravidelné prohlídky a stavební údržbu střech, kterou jsme připravili v rámci prevence předcházení havarijním situacím a škodám na domě a majetku členů SVJ.

V této nabídce máte na výběr z několika možností:

1) Pravidelné kontroly střech, které doporučuje nová ČSN 73 1901-1

Cykly kontrol i odhady obnovy – běžné údržby dle této normy jsou uvedeny v příloze 1 na konci tohoto textu.

Včasné odhalení a řešení závad v zárodku předchází mnohem nákladnějším opravám v budoucnu. Viz také příklady důsledků včasně neodhalených závad v příloze 2.

Horolezecké kontroly střech jsou zajištěny ve spolupráci s naším partnerem firmou
Ing. Jiří Bernátek, která se specializuje na řešení zatékání, stavební údržbu, opravy střech a související práce.

1a) Základní prohlídka střechy z hlediska celistvosti, poškození krytiny, průchodnosti okapových žlabů a jejich napojení na svody

Provádí se po půl roce (1x za rok je součástí kompletní prohlídky) nebo po extrémních klimatických jevech.

Výstupem pro SVJ je email s potvrzením o provedené prohlídce s uvedením základních zjištění i s několika fotografiemi v příloze.

Cena: 1700,-Kč plus DPH

1b) Kompletní prohlídka střechy

Jedná se o základní prohlídku 1a) rozšířenou o kontrolu stavu všech střešních prvků.
Provádí se 1x ročně.

Kromě kontroly celistvosti střešního pláště průchodnosti žlabů a svodů se prohlídka zaměřuje na stav omítek nadstřešních částí komínů, stěn štítů, horních částí světlíků a jejich zastřešení, kominických lávek, přetěsnění prostupů jejich nožiček a různých dalších prostupů, stav oplechování, přetěsnění mezer mezi krytinou a lemováním střechy na jejím ukončení u okrajů střechy, zděných nástaveb i různých tmelených detailů napojení oplechování na omítky.
Zběžně je prohlídnut krov z půdy, trubky odvětrání kanalizace a dle možností i pojistná hydroizolační fólie. Je kontrolován stav nátěrů žlabů a dalších plechových prvků.
Po vyklonění ze žlabu jsou pořizovány fotografie fasády shora (zjistí se stav omítky i oplechování říms). V rámci prohlídky se kontroluje bezpečnost střechy z hlediska možného pádu předmětů, uvolněných antén, volné omítky.
Z pohledu možného zatékání jsou zkontrolovány všechny rizikové detaily.
Doplňkově se kontroluje stav a funkčnost eventuálních proti holubích opatření, opatření proti skluzu sněhu.

Výstupem pro SVJ je email s potvrzením o provedené prohlídce, tabulka se soupisem kontrolovaných prvků a částí střechy i detailnější popis zjištěných závad, V příloze je zaslána fotodokumentace a dle situace může být připojen i eventuální návrh oprav.

Cena: 2500,- Kč plus DPH

1c) Doplňková kontrola teras (v případě jejich existence)

Doporučeno přidružit 1x ročně ke kompletní prohlídce.

Odhaluje závady – typu nově vzniklých trhlin ve spárování, tmelení na okrajích i u čela terasy na okapovém plechu. V případě zatékání dochází k mrazové degradaci a oddělení dlažby, později k degradaci podkladního betonu. Opravy vad zjištěných v zárodku jsou mnohem levnější než kompletní rekonstrukce teras v případě jejich rozsáhlých poškození.
Řádná kontrola u čela vyžaduje většinou horolezecký přístup.

Cena 500,-Kč plus DPH

2) Základní stavební údržba přidružená ke kontrolám střechy

2a) Kontrola a vyčištění geigerů

Doporučeno provádět při každé obhlídce.

Zanedbaná údržba čistících kusů napojení svodů na kanalizaci je důvodem množství pojistných událostí, často masivních zatékání do přízemních nebo sklepních prostor. Po ucpání čistících košů voda ze srážek přetéká na patu domu, dále se může ucpat spodní trubka svodu nad zanešeným geigerem. Voda potom stoupá k prvnímu nepřetěsněnému okraji svodu a přetéká do často neomítnutého zdiva za trubkou.

Cena: 150,-Kč plus DPH/ ks

2b) Vyčištění žlabů, úžlabí a žlábků nad komíny a světlíky

Doporučeno provádět 1x ročně při kompletní prohlídce.

Zanešené žlaby a ucpané svody mohou při srážkách vést k havarijním přetékáním. Znečištění žlabů zbytky zeleně a obzvláště holubím trusem má velmi silné korozní účinky na pozinkované plechy. Vyčištění umožňuje zkontrolovat spoje žlabů, stav nátěrů.

Cena: 45,-Kč/bm plus paušál na dopravu, parkovné a likvidaci shrabků 700,-Kč plus DPH

Přínosem těchto služeb je i to, že v případě nenadálé havarijní situace, může SVJ pojišťovně doložit, že se nejedná o zanedbanou údržbu a jednání s pojišťovnou je pak jednodušší, když se nejedná o pojistnou událost z odpovědnosti za škodu dle pojistných podmínek.

Na základě smluvní dohody je možné aktivovat automatické pravidelné provádění výše uvedených služeb.

Pro další informace a případné objednání prosím zašlete e-mail na adresu: technici@lbd-praha3.cz

V Praze dne 6. 1. 2021

Martina Naimanová
ředitelka kanceláře LBD Praha 3

Příloha 1 – výňatek z ČSN 73 1901-1

Příloha 2 – výňatek z ČSN 73 1901-1

Příloha 2 – příklady spíše extrémnějších důsledků včasně nezjištěných závad a neprovedených oprav (většina vzniklých závad pravděpodobně nebude mít tak závažné důsledky)

Pády částí korunních říms v důsledku dlouhodobých zatékání ze střechy (k havárii na levé fotografii došlo v důsledku nenápadného zatékání prasklým spojem hranatého žlabu)

Rozvoj dřevomorky na půdě v důsledku zatékání nevhodným typem bočního lemování u komína ve sníženém umístění. U lemování chyběl obtokový žlábek, voda pronikala okrajem lemování na difúzní fólii a vytékala na zdivo a pozednici. Následné opravy zahrnovaly montáž podpůrné ocelové konstrukce vazného trámu, řadu tesařských výměn, opravy na střeše, vybourání skladby podlahy půdy a její rekonstrukce, sanaci postižených oblastí mikrovlnnou technikou…

Komín po pádu části rozpadajícího se zdiva do světlíku. Pád byl vyvolán přidržením se přesouvajícího se pracovníka, který vzhledem k tomu, že nebyl zajištěn, do světlíku spadl také s fatálními důsledky.

Pád velkého plátu omítky na auto z horní části fasády v důsledku zatékání do trhliny na horním okraji plátu. Kombinace zatékání a následného vymrzání vody vedla k postupnému oddělení omítky od podkladu. V zárodcích stačí zabránit průniku vody do trhliny jejím přetmelením, pozdější opravy jsou nákladnější.