Jsem tržním nájemcem bytu nebo NP ve vlastnictví LBD Praha 3

Jsem tržním nájemcem bytu nebo NP ve vlastnictví LBD Praha 3

LBD Praha 3 je pronajímatelem bytových a nebytových jednotek. Nájemní vztahy se řídí nájemními smlouvami. Nájemci se mohou obracet ve smluvních záležitostech na referentku majetkového a členského oddělení, v záležitostech ekonomických na účtárnu LBD Praha 3 a v záležitostech technických na technika.

Důležité kontakty:

podatelna
podatelna@lbd-praha3.cz
226 227 227
referentka členského odděleníp
sekretariat@lbd-praha3.cz 226 227 235účtárna LBD Praha 3


Michaela Andrlíková michaela.andrlikova@lbd-praha3.cz 226 227 232
Jana Wrzecionková jana.wrzecionkova@lbd-praha3.cz 226 227 229
technické oddělení
technici@lbd-praha3.cz 226 227 236

 

Jsem nájemcem bytu v majetku LBD Praha 3 (řídím se nájemní smlouvou)

Žádost o potvrzení o zajišťování pobytu cizinců

Nájemce bytu v majetku LBD Praha 3 zasílá žádost o potvrzení o  zajišťování pobytu cizinců referentce majetkového a členského oddělení nebo na podatelnu LBD Praha 3. V žádosti je potřeba uvést tyto údaje: Jméno a příjmení členského nájemce, adresu a číslo bytu, jméno a  příjmení cizince a kontakt. K vyplnění žádosti se musí osoby, které potvrzení vyžadují, dostavit osobně s průkazem totožnosti. Potvrzení musí být opatřeno ověřenými podpisy a je spojeno s poplatkem. Potvrzení je v originále vydáno žadateli po uhrazení poplatku a je vystaveno v délce souhlasu s podnájmem, nebo maximálně na délku 1 rok.

Změna záloh na služby

Nájemce bytu v majetku LBD Praha 3 zasílá žádost o změnu záloh na služby účtárně LBD Praha 3nebo na podatelnu. Účtárna LBD Praha 3 po provedení změn zasílá nájemci nový evidenční list.

Potvrzení o výši nájmu a služeb pro státní instituce

Nájemce bytu v majetku LBD Praha 3 zasílá žádost o potvrzení o výši nájmu a služeb pro státní instituce (správa sociálního zabezpečení) účtárně LBD Praha 3 nebo na podatelnu. Účtárna LBD Praha 3 vystaví aktuální evidenční list.

Hlášení změn v evidenci

Nájemce bytu v majetku LBD Praha 3 hlásí bez odkladu veškeré změny kontaktních údajů, změnu jména (sňatek) či počtu osob v bytě účtárně LBD Praha 3, nebo referentce majetkového a členského oddělení.

Reklamace vyúčtování služeb

Nájemce bytu v majetku LBD Praha 3 zasílá reklamaci vyúčtování služeb účtárně LBD Praha 3 nebo na podatelnu, nejpozději však 1 měsíc od doručení vyúčtování.

Hlášení závad, havárií a pojistných událostí v družstevním bytě

Nájemce bytu v majetku LBD Praha 3 hlásí závady vážnějšího charakteru technickému oddělení. Příslušný technik členskému nájemci zajistí firmu, která provede odstranění závad. Odstranění závad technik zkontroluje. V případě havárie (např. požár) řeší technik následné sanační práce, spolupracuje s pojišťovnou a nájemcem na opravě bytu.

Pravidelné zákonné revize

Nájemce bytu v majetku LBD Praha 3 umožní vstup do bytu k provedení pravidelných zákonných revizí a případných odstranění závad z revizí. Revize objednává technik.

Potřebuji prodloužit smlouvu o nájmu

Nájemce bytu v majetku LBD Praha 3 žádá písemně nebo e-mailem o  prodloužení nájemní smlouvy dva měsíce před jejím skončením. Referentka majetkového a členského oddělení projedná možnost prodloužení smlouvy a  zašle návrh dodatku o prodloužení. Po schválení dodatku nájemcem je dodatek podepsán a smlouva prodloužena za smluvených podmínek. Smlouva se neprodlužuje, pokud nájemce řádně a včas nehradí smluvený nájem.

Potřebuji předčasně ukončit nájem

Nájemce bytu v majetku LBD Praha 3 žádá písemně nebo e-mailem o předčasné ukončení nájemní smlouvy referentku majetkového a členského oddělení. O  souhlasu s předčasným ukončením je nájemce informován písemně.

Potřebuji přihlásit nebo převést energie

Nájemce bytu v majetku LBD Praha 3 vyřizuje přihlášení energií na základě nájemní smlouvy a předávacího protokolu k bytu se stavem měřidel, který nájemci vystavuje technik. V případě ukončení nájmu převádí nájemce energie zpět na vlastníka, tj. LBD Praha 3, nebo přímo na dalšího nájemce, je-li tak dohodnuto.

 

LBD Praha 3

Lidové bytové družstvo Praha 3
Správa nemovitostí

Lucemburská 1570/49
13000 Praha 3

Telefon: +420 226 227 227
Havarijní služba: +420 226 227 277
e-mail: podatelna@lbd-praha3.cz
Datová schránka: gjwih7c

NÁVŠTĚVNÍ HODINY

KANCELÁŘ:
úterý 08.00 - 11.00  13.00 - 17.00
pátek 08.00 - 11.00

PODATELNA:
pondělí
08.00 - 15.30
úterý 08.00 - 17.00
středa 08.00 - 15.30
čtvrtek 08.00 - 15.30
pátek 08.00 - 13.00