Aktuality

Nová zelená úsporám

Žadatelem o podporu může být pouze: – vlastník stávajícího bytového domu, – stavebník nového bytového domu, – společenství vlastníků jednotek stávajícího bytového domu, – pověřený vlastník jednotky,
– nabyvatel nové bytové jednotky (v postavení žadatele muže být také zájemce o koupi nové bytové jednotky, který tento zájem prokáže písemnou dohodou uzavřenou se stavebníkem nebo prvním vlastníkem tohoto domu) – osoba, které svědčí právo stavby


a) Podporována jsou pouze opatření, která byla realizována a uhrazena (i částečně formou záloh) po 1. lednu 2021. b) Celková výše podpory na jednu žádost, včetně případných dotačních bonusů, je omezena na max. 50 % celkových realizačních výdajů, přičemž výše podpory pro jednotlivá podporovaná opatření nemůže přesáhnout doložené výdaje pro danou podoblast podpory. c) Podány a vyplaceny mohou být pouze žádosti, u nichž činí výše podpory na navrhovaná opatření nejméně 50 000 Kč.

Podrobnější informace na https://novazelenausporam.cz/

 

 

Strategický plán rozvoje městské části na období 2021-2030

(výběr témat)

Rozpočty městské části Praha 3 byly od roku 2010 z větší části přebytkové. Deficity byly vytvořeny v letech 2011, 2016, 2017 a 2018. Celkově městská část hospodařila rozpočtově správně. Rozpočet na rok 2021 byl schválen se saldem ve výši necelých 5 mil. Kč, které bude kryto z vlastních zdrojů MČ. Předpokládá se, že po konsolidaci rozpočtu a započítání všech transferů bude realita odlišná.

Stabilní a téměř jistá základna běžných příjmů MČ Praha 3 je někde na úrovni 500 mil. Kč ročně (vycházíme z daňových příjmů, snížených nedaňových příjmů a stagnujících běžných dotací), což je za normálních okolností naprostá většina příjmů městské části (v případě MČ Praha 3 je významnou příjmovou položkou převod z fondů vlastní hospodářské činnosti).

MČ Praha 3 celkem od roku 2010 do roku 2020 získala 424 mil. Kč investičních dotací (především v rámci investičních transferů a účelových dotací ze strany HMP) a 122 mil. Kč kapitálových příjmů. MČ Praha 3 tedy získala od roku 2010 do roku 2020 celkem 546 mil. Kč mimořádných příjmů, což je cca 7.808 tis. Kč na obyvatele. MČ Praha 3 prakticky nezískala jedinou investiční dotaci z jiných zdrojů (EU fondy, národní fondy). Např. některé městské části Prahy se pohybují ve výši investičních dotací na úrovni cca 20 tis. Kč na 1 obyvatele.

Investiční aktivita MČ Praha 3 byla od roku 2010 do 2020 zaměřena na řadu akcí – především na investice do stávajícího majetku (zateplení a modernizace ZŠ, zateplení a rekonstrukce bytových domů, úpravy komunikací, rekonstrukce a revitalizace parků a veřejných ploch atp.). MČ Praha 3 se tedy soustředila na obnovu majetku a od roku 2010 investovala cca 4,4 miliard Kč, tedy celkem cca 60 tis. Kč na každého obyvatele, což je v porovnání s ostatními městskými částmi Prahy výborné číslo.

Bytový a nebytový fond

Byty – celkem 254 budov, celkem 2018 bytových jednotek
Nebyty – celkem 213 budov, celkem 736 jednotek, z toho je v současnosti cca 86 % pronajato. Procentuálně nejvýznamnější jednotky (10 – 13 %) zaujímají prostory sloužící jako ateliéry, kanceláře, sklady, obchody a různé druhy garážových a parkovacích míst.

Úpravy veřejného prostoru na území MČ Praha 3

Výstavba již probíhá:

Rekonstrukce Koněvovy ulice (dokončení v r. 2021; investor TSK)

Probíhá stavební řízení na úpravy těchto lokalit:

Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad (plán dokončení r. 2022; investor MČ Praha 3)
Cyklostezka pod Vítkovem (plán dokončení r. 2021; investor MČ Praha 3)
Revitalizace Tachovského náměstí (plán dokončení r. 2023; investor MČ Praha 3)
Basilejské náměstí, Praha 3 – Žižkov (plán dokončení r. 2022; investor Central Group, a.s.)
Zlepšení potenciálu parku Židovské Pece (plán dokončení r. 2025; investor MČ Praha 3)

Zpracovaná studie:

Rekonstrukce Vinohradské třídy (plán dokončení nenalezen; investor Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.)
Rekonstrukce ulice Slezská (plán dokončení r. 2030; investor MČ Praha 3)
Rekonstrukce ulice Seifertova a Táboritská (plán dokončení nenalezen; investor hl. m. Praha)
Park Radost (plán dokončení r. 2026; investor Dům Žižkov a.s.)

Brownfield – Nákladové nádraží Žižkov

Jedná se o jeden z největších pražských brownfieldů, který má cca 33 ha (pozn. v celém hl. m. Praze IPR identifikoval 11 důležitých brownfields, které mají rozlohu necelých 950 ha).

V budoucnu by na něm měla „vyrůst“ zcela nová čtvrť pro cca 15 tis. obyvatel (plánuje se výstavba cca 4 500 – 5 000 nových bytů). Takto masivní výstavba s sebou nese nároky na dopravní obslužnost (osobní i veřejná doprava), občanskou vybavenost apod.

Hl. m. Praha plánuje s výstavbou vytvořit novou tramvajovou trať: „Tramvajová trať, která bude mít pět zastávek, se napojí v místě křižovatky Jana Želivského – Olšanská, následně povede severně od nákladového nádraží a dále na východ k podjezdu pod ulicí K Červenému dvoru, odkud bude pokračovat koridorem stávající železniční trati. Trať bude ukončena smyčkou v místě Malešické a nově navrhované Jarovské ulice, jejíž vznik pomůže odlehčit automobilovou dopravu v ulici Jana Želivského. Navržené řešení pak umožní případné další prodloužení tramvajové trati dále až do Malešic.“
Téma Jarovské třídy, kde by měla vést tramvajová trať a dvouproudá silnice budí ovšem emoce v okolní zástavbě. Proti výstavbě třídy vznikla petice. Obyvatelé se obávají zejména toho, že přijdou o zeleň a možnost trávení volného času. Obyvatelé se rovněž obávají negativních dopadů jako snížení bezpečnosti v důsledku intenzity dopravy. Odpůrci Jarovské třídy navrhují svést dopravu pod zem.
Dlouhodobým tématem je rovněž výstavba metra trasy D a její možné vedení přes tuto lokalitu (zastávka Basilejské náměstí – varianty viz kapitola doprava).

Současná situace přeměny z brownfieldu na novou čtvrť je ve fázi změny územního plánu (následně se plánuje veřejné projednání a po schválení změny bude moci být sejmuta stavební uzávěra).

Podrobnější informace na:
https://www.praha3.cz/samosprava/kompetence-clenu-rmc/strategicky-plan-rozvoje

Evidence skutečných majitelů

Od 1.6.2021 platí novela zák. č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Povinnost zápisu pro SVJ není dána.

Do evidence skutečných majitelů se zapisují nebo automaticky propisují zákonem stanovené údaje o skutečných majitelích právnických osob se sídlem na území České republiky (§ 12 odst. 1 cit. zák.).
V § 7 cit. zák. je uvedeno: Platí, že skutečného majitele nemají  n) společenství vlastníků jednotek.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že společenství vlastníků nemá ze zákona skutečného majitele a nemá tedy co do této evidence zapisovat.
Lze tedy konstatovat, že společenství vlastníků jsou z evidence skutečných majitelů vyňata a nemusí tedy skučného majitele zapisovat při vzniku, ani při jakékoli změně statutárního orgánu ani při změně vlastnictví jednotky.
Dosud toto neplatilo, tedy pokud snad je nějaké společenství vlastníků v evidenci vedeno, tak by mělo být z evidence vymazáno (pravděpodobně z úřední povinnosti).
Povinnosti zápisu pro BD se řídí zákonem
Co se týká bytového družstva, tak toto není v § 7 cit zák. uvedeno.
To znamená, že povinnost evidence pro bytové družstvo byla zachována.
Bytové družstvo je však právnickou osobou, kde se do evidence skutečných majitelů zapisují fyzické osoby, které vykonávají funkci statutárního orgánu družstva:
Dle § 38 odst. 3 cit. zák. se do evidence skutečných majitelů se jako skutečný majitel spolku, pobočného spolku, zahraničního spolku, zahraničního pobočného spolku, zájmového sdružení právnických osob, mezinárodní nevládní organizace nebo bytového nebo sociálního družstva automaticky propíše fyzická osoba, která byla zapsána
a) v rámci zápisu do veřejného rejstříku jako člen jejich statutárního orgánu, nebo
b) jako skutečný majitel právnické osoby zapisované do veřejného rejstříku, která je členem jejich statutárního orgánu.
Není mi úplně zřejmé, zda průpis bude proveden u Vašeho bytového družstva, obecně platí
§ 41 cit, zák. dle kterého:
(1) Byl-li skutečný majitel zapsán podle hlavy III (zápis soudem) nebo IV (zápis notářem) této části, § 38 se nepoužije.
(2) Evidující osoba, která zajistila zápis podle hlavy III nebo IV této části, může navrhnout soudu nebo požádat notáře, aby byl její skutečný majitel napříště automaticky propsán podle § 38; ustanovení upravující řízení o zápisu nebo zápis notářem se použijí přiměřeně.
Lze tedy doporučit, s ohledem na § 9 cit zák. ve znění:
(1) Evidující osoba zajistí, aby platné údaje o jejím skutečném majiteli nebo o skutečném majiteli právního uspořádání odpovídaly skutečnému stavu. Návrh na zahájení řízení o zápisu podle § 20 nebo žádost podle § 34 musí evidující osoba podat bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti.
(2) Má se za to, že evidující osoba povinnost podle odstavce 1 věty první splnila, byl-li její skutečný majitel nebo skutečný majitel právního uspořádání automaticky propsán podle § 37 nebo 38.
aby si bytové družstvo vyžádalo aktuální údaje z evidence skutečných majitelů, a pokud by údaje neodpovídaly stavu zápisu do OR, tak aby požádalo notáře o jejich zápis a o to, aby další zápisy byly automaticky propisovány.

V Praze dne 18.10.2021

zpracoval: Mgr. Václav Vodrášek, advokát

Pravidelná prohlídka stavu domu technikem LBD Praha 3

Vážení klienti,

tuto pravidelnou prohlídku doporučujeme objednávat například před shromážděním vlastníků SVJ a výstup z této prohlídky použít při jednání na shromáždění vlastníků o odstranění zjištěných závad případně použít k návrhu plánu oprav na další období.

Obsahem této služby je provedení kontroly viditelných částí domu (fasáda, dveře, sklep, půda, osvětlení, funkce samozavírače dveří, vodoměrná soustava a stav viditelných části rozvodů vody, plynu, kanalizace a el. instalace).

Vše je dokládáno písemnou zprávou a fotodokumentací zjištěného stavu. Součástí kontroly je i nabídka na odstranění zjištěných závad.

Cena za provedení jedné kontroly činí 2100,- Kč plus DPH.
Doporučujeme provádět 2x ročně.

Na základě smluvní dohody je možné aktivovat automatické pravidelné provádění výše uvedených služeb.

Pro další informace a případné objednání prosím zašlete e-mail na adresu: technici@lbd-praha3.cz
nebo kontaktujte vedoucího technického oddělení LBD Praha 3, tel.: 724 868 852 nebo 226 227 226

V Praze dne 29. 9.2021

Martina Naimanová
ředitelka kanceláře LBD Praha 3

Pravidelné prohlídky a stavební údržba střech

aVážení klienti,

na základě dlouholetých zkušeností s opravami a údržbou domů Vás chceme oslovit s nabídkou na pravidelné prohlídky a stavební údržbu střech, kterou jsme připravili v rámci prevence předcházení havarijním situacím a škodám na domě a majetku členů SVJ.

V této nabídce máte na výběr z několika možností:

1) Pravidelné kontroly střech, které doporučuje nová ČSN 73 1901-1

Cykly kontrol i odhady obnovy – běžné údržby dle této normy jsou uvedeny v příloze 1 na konci tohoto textu.

Včasné odhalení a řešení závad v zárodku předchází mnohem nákladnějším opravám v budoucnu. Viz také příklady důsledků včasně neodhalených závad v příloze 2.

Horolezecké kontroly střech jsou zajištěny ve spolupráci s naším partnerem firmou
Ing. Jiří Bernátek, která se specializuje na řešení zatékání, stavební údržbu, opravy střech a související práce.

1a) Základní prohlídka střechy z hlediska celistvosti, poškození krytiny, průchodnosti okapových žlabů a jejich napojení na svody

Provádí se po půl roce (1x za rok je součástí kompletní prohlídky) nebo po extrémních klimatických jevech.

Výstupem pro SVJ je email s potvrzením o provedené prohlídce s uvedením základních zjištění i s několika fotografiemi v příloze.

Cena: 1700,-Kč plus DPH

1b) Kompletní prohlídka střechy

Jedná se o základní prohlídku 1a) rozšířenou o kontrolu stavu všech střešních prvků.
Provádí se 1x ročně.

Kromě kontroly celistvosti střešního pláště průchodnosti žlabů a svodů se prohlídka zaměřuje na stav omítek nadstřešních částí komínů, stěn štítů, horních částí světlíků a jejich zastřešení, kominických lávek, přetěsnění prostupů jejich nožiček a různých dalších prostupů, stav oplechování, přetěsnění mezer mezi krytinou a lemováním střechy na jejím ukončení u okrajů střechy, zděných nástaveb i různých tmelených detailů napojení oplechování na omítky.
Zběžně je prohlídnut krov z půdy, trubky odvětrání kanalizace a dle možností i pojistná hydroizolační fólie. Je kontrolován stav nátěrů žlabů a dalších plechových prvků.
Po vyklonění ze žlabu jsou pořizovány fotografie fasády shora (zjistí se stav omítky i oplechování říms). V rámci prohlídky se kontroluje bezpečnost střechy z hlediska možného pádu předmětů, uvolněných antén, volné omítky.
Z pohledu možného zatékání jsou zkontrolovány všechny rizikové detaily.
Doplňkově se kontroluje stav a funkčnost eventuálních proti holubích opatření, opatření proti skluzu sněhu.

Výstupem pro SVJ je email s potvrzením o provedené prohlídce, tabulka se soupisem kontrolovaných prvků a částí střechy i detailnější popis zjištěných závad, V příloze je zaslána fotodokumentace a dle situace může být připojen i eventuální návrh oprav.

Cena: 2500,- Kč plus DPH

1c) Doplňková kontrola teras (v případě jejich existence)

Doporučeno přidružit 1x ročně ke kompletní prohlídce.

Odhaluje závady – typu nově vzniklých trhlin ve spárování, tmelení na okrajích i u čela terasy na okapovém plechu. V případě zatékání dochází k mrazové degradaci a oddělení dlažby, později k degradaci podkladního betonu. Opravy vad zjištěných v zárodku jsou mnohem levnější než kompletní rekonstrukce teras v případě jejich rozsáhlých poškození.
Řádná kontrola u čela vyžaduje většinou horolezecký přístup.

Cena 500,-Kč plus DPH

2) Základní stavební údržba přidružená ke kontrolám střechy

2a) Kontrola a vyčištění geigerů

Doporučeno provádět při každé obhlídce.

Zanedbaná údržba čistících kusů napojení svodů na kanalizaci je důvodem množství pojistných událostí, často masivních zatékání do přízemních nebo sklepních prostor. Po ucpání čistících košů voda ze srážek přetéká na patu domu, dále se může ucpat spodní trubka svodu nad zanešeným geigerem. Voda potom stoupá k prvnímu nepřetěsněnému okraji svodu a přetéká do často neomítnutého zdiva za trubkou.

Cena: 150,-Kč plus DPH/ ks

2b) Vyčištění žlabů, úžlabí a žlábků nad komíny a světlíky

Doporučeno provádět 1x ročně při kompletní prohlídce.

Zanešené žlaby a ucpané svody mohou při srážkách vést k havarijním přetékáním. Znečištění žlabů zbytky zeleně a obzvláště holubím trusem má velmi silné korozní účinky na pozinkované plechy. Vyčištění umožňuje jsou zkontrolovat spoje žlabů, stav nátěrů.

Cena: 45,-Kč/bm plus paušál na dopravu, parkovné a likvidaci shrabků 700,-Kč plus DPH

Přínosem těchto služeb je i to, že v případě nenadálé havarijní situace, může SVJ pojišťovně doložit, že se nejedná o zanedbanou údržbu a jednání s pojišťovnou je pak jednodušší, když se nejedná o pojistnou událost z odpovědnosti za škodu dle pojistných podmínek.

Na základě smluvní dohody je možné aktivovat automatické pravidelné provádění výše uvedených služeb.

Pro další informace a případné objednání prosím zašlete e-mail na adresu: technici@lbd-praha3.cz
nebo kontaktujte vedoucího technického oddělení LBD Praha 3, tel.: 724 868 852 nebo 226 227 226.

V Praze dne 29. 9. 2021

Martina Naimanová
ředitelka kanceláře LBD Praha 3

Příloha 1 – výňatek z ČSN 73 1901-1

Příloha 2 – výňatek z ČSN 73 1901-1

Příloha 2 – příklady spíše extrémnějších důsledků včasně nezjištěných závad a neprovedených oprav (většina vzniklých závad pravděpodobně nebude mít tak závažné důsledky)

Pády částí korunních říms v důsledku dlouhodobých zatékání ze střechy (k havárii na levé fotografii došlo v důsledku nenápadného zatékání prasklým spojem hranatého žlabu)

Rozvoj dřevomorky na půdě v důsledku zatékání nevhodným typem bočního lemování u komína ve sníženém umístění. U lemování chyběl obtokový žlábek, voda pronikala okrajem lemování na difúzní fólii a vytékala na zdivo a pozednici. Následné opravy zahrnovaly montáž podpůrné ocelové konstrukce vazného trámu, řadu tesařských výměn, opravy na střeše, vybourání skladby podlahy půdy a její rekonstrukce, sanaci postižených oblastí mikrovlnnou technikou…

Komín po pádu části rozpadajícího se zdiva do světlíku. Pád byl vyvolán přidržením se přesouvajícího se pracovníka, který vzhledem k tomu, že nebyl zajištěn, do světlíku spadl také s fatálními důsledky.

Pád velkého plátu omítky na auto z horní části fasády v důsledku zatékání do trhliny na horním okraji plátu. Kombinace zatékání a následného vymrzání vody vedla k postupnému oddělení omítky od podkladu. V zárodcích stačí zabránit průniku vody do trhliny jejím přetmelením, pozdější opravy jsou nákladnější.

Nabídka organizace shromáždění SVJ

Vážení klienti,

nabízíme Vám zajištění organizace shromáždění SVJ pracovníkem LBD na klíč. Tuto nabídku lze využít zcela individuálně. Někteří předsedové využijí nabídky v základní sazbě, někteří mohou vybrat z volitelných služeb. Tato nabídka lze využít i v případě, že shromáždění bude opět probíhat PER ROLLAM. I s touto variantou máme zkušenost a rádi Vám pomůžeme.

Stanovená sazba:

Základní sazba do 20 Bytových jednotek                                                                                                                                 5 000,-Kč
Základní sazba do 40 Bytových jednotek                                                                                                                                 8 000,-Kč
Základní sazba nad 40 Bytových jednotek                                                                                                    Individuálně dle nabídky

Základní sazba obsahuje tyto služby: příprava pozvánky, příprava návrhů usnesení dle pozvánky, kompletace a tisk podkladů pro jednotlivé body jednání, příprava a tisk prezenční listiny, prezence účastníků shromáždění, kontrola usnášeníschopnosti, podpora orgánů při řízení shromáždění a vyhodnocení hlasování. Doba trvání shromáždění do 2,5 hodin včetně prezence.


Volitelné služby:

Každá další započatá hodina shromáždění                                                                                                                             1 000,- Kč
Zpracování zápisu (trvání shromáždění do 2,5 hodin vč. prezence)                                                                                   1 500,- Kč
+ každá další započatá hodina                                                                                                                                                      300,- Kč
Zajištění místnosti pro konání shromáždění                                                                                                                              300,- Kč
+ cena za pronájem sálu dle lokality
Rozeslání pozvánky poštou                                                                                                                                                             25,- Kč/dopis + poštovné
Vyzvednutí a doručení výpisu z Katastru nemovitostí na shromáždění                                                                                 400,- Kč
+ náklady katastru nemovitostí 70,- Kč/strana
Zajištění notáře                                                                                                                                                                                300,- Kč + dle tarifu notáře
Účast dvou skrutátorů (trvání shromáždění do 2,5 hodin vč. prezence)                                                                                700,- Kč
+ každá další započatá hodina                                                                                                                                                       300,- Kč

Zápis změn do obchodního rejstříku, nebo rejstříku SVJ včetně listin.

Cena platí za předpokladu dodání všech potřebných podkladů v řádném stavu a neobsahuje poplatky soudu         2 000,- Kč

Uložení dokumentu do sbírky listin
Cena platí za předpokladu dodání vkládaných dokumentů v řádném stavu a formátu                                                       500,- Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH.

Pro další informace a případné objednání prosím zašlete e-mail na adresu: technici@lbd-praha3.cz
nebo kontaktujte vedoucího technického oddělení LBD Praha 3, tel.: 724 868 852 nebo 226 227 226.

V Praze dne 29. 9.2021

Martina Naimanová
ředitelka kanceláře LBD Praha 3

Novela občanského zákoníku další změny účinné od 1.7.2020 pro SVJ

Vážení klienti,

a) Změny prohlášení

Zde dochází ke změně § 1169 občanského zákoníku (dále jen OZ). Jedná se o zpřesnění tohoto ustanovení, včetně změny v proceduře přijetí změny.

b) Změny práv a povinností vlastníků jednotek

Jedná se o změny v povinnostech hlášení osob v jednotkách a jejich evidenci osobou odpovědnou za správu domu a pozemku. Dále se zpřesňuje povinnost vlastníka ke zpřístupnění jednotky. Nově se zavádí se povinnost vlastníka oznámit osobě správci podnikání v bytě, která může vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě. Dále je zcela odlišně pojata procedura nařízeného prodeje jednotky pro porušení povinností jejím vlastníkem.

c) Změny vzniku SVJ

Došlo ke zpřesnění doby, kdy SVJ vzniká, zejména se jedná o situace, kdy původní vlastník budovy převádí byty na další vlastníky. Dále se upravuje prvotní procedura přijímání stav a jejich změn.

d) Změny v SVJ

Musíte však s prodejem vydržet až do 1.7.2020, neboť do té doby stále platí současné předkupní právo.

Zde dochází ke zpřesnění působnosti shromáždění SVJ v § 1208 OZ. Dále dochází k zavedení institutu náhradního shromáždění.

e) Změny v oblasti nájmu bytů

Novela konečně změnila nesmyslné ustanovení v § 2239 OZ, podle kterého byly nepřípustné smluvní pokuty v nájemních smlouvách upravujících nájem bytu. Nově již mohou smluvní pokuty smlouvy obsahovat, jejich výše je však omezena stejně jako jistota.

V Praze dne 4.5.2020
zpracoval: Mgr. Václav Vodrášek, advokát

Novela občanského zákoníku – předkupní právo

Vážení klienti,

S účinností od 1.7.2020 dochází ke změně občanského zákoníku v části upravující předkupní právo.

Současné předkupní právo, tak jak ho známe od změny občanského zákoníku (dále jen OZ) účinné od 1.1.2018, působí potíže při převodech spoluvlastnických podílů na nemovitostech, zejména na jednotkách nebo pozemcích ve spoluvlastnictví více osob. Především se jedná o jednotky zahrnující hromadné garáže, které byly takto vymezeny nebo v případě nebytových prostor získaných do spoluvlastnictví původních členů družstva při privatizaci majetku.

(Předkupní právo jako takové je dosud upraveno v ust. §§ 2140 – 2149 OZ. Oprávněný z předkupního práva je předkupník, povinný, resp. zřizovatel z předkupního práva (typicky tedy vlastník nemovitosti) je označován jako dlužník nebo prodávající a ten, kdo má zájem od povinného z předkupního práva nemovitost koupit se pak označuje jako koupěchtivý. OZ v ustanovení § 2143 stanoví: „Povinnost prodávajícího nabídnout věc předkupníkovi ke koupi dospěje uzavřením smlouvy s koupěchtivým.“ To znamená, že aby nabídka k uplatnění předkupního práva byla platná a účinná, je možno ji učinit až po uzavření kupní (či jiné) smlouvy mezi prodávajícím a koupěchtivým. Od té chvíle teprve začne běžet předkupníkovi tříměsíční lhůta k uplatnění předkupního práva (§ 2148 odst. 1 OZ). Neuplatní-li předkupník své předkupní právo v této lhůtě, zaniká mu (en pro tento obchodní případ). Výjimky tvoří pouze převody mezi osobami blízkými a některé další. V případě, že prodávající neučiní předkupníkovi nabídku na uplatnění předkupního práva, má předkupník právo domáhat se vůči koupěchtivému (nyní již v pozici právního nástupce povinného z předkupního práva), který spoluvlastnický podíl k nemovité věci nabyl, aby mu nemovitou věc, resp. podíl k ní za příslušnou úplatu převedl. Předkupník může své právo uplatnit v obecné promlčecí době 3 let.

Nová úprava předkupního práva znamená pro spoluvlastníky značnou úlevu, neboť se vrací do předchozí podoby účinné od přijetí nového OZ. Nově OZ v § 1124 stanoví: „Bylo-li spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví předkupní právo..“ Případy předkupního práva se tak omezují pouze na situace, kdy bylo spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit (tj. např. dědění). Takové předkupní právo je však omezeno pouze dobou šesti měsíců ode dne vzniku takového spoluvlastnictví, pak zaniká.

V případě nabytí majetku koupí nebo darem tak žádné předkupní právo nevzniká a spoluvlastnický podíl lze prodat, aniž byste museli nabízet svůj podíl ostatním spoluvlastníkům jako dosud (v případě dědění musíte počkat šest měsíců, neboť v té době předkupní právo existuje).

Musíte však s prodejem vydržet až do 1.7.2020, neboť do té doby stále platí současné předkupní právo.

V Praze dne 4.5.2020
zpracoval: Mgr. Václav Vodrášek, advokát

Vyúčtování záloh služeb v době – Opatření přijatých vládou proti šíření koronaviru SARS-CoV-2

Vážení klienti,

Byl přijat zák. č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání

Podle zák. č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (zákon o službách) a rovněž podle občanského zákoníku, musejí být služby vyúčtovány nejpozději do čtyři měsíců po skončení zúčtovacího období.

§ 7 Vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků

(1) Není-li jiným právním předpisem stanoveno jinak, skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel služeb příjemci služeb vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.

V současné době se nemusí podařit všem SVJ nebo BD s ohledem na přijatá vládní opatření dodržet.

V této souvislosti byl přijat zák. č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Tento zákon upravil způsob vyúčtování služeb takto:

§ 7

Povinnost poskytovatele služeb doručit vyúčtování služeb příjemci služeb, která by podle § 7 odst. 1 zákona o službách dospěla po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a přede dnem 31. srpna 2020, se považuje za dospělou dnem 1. září 2020.

Zákon je účinný ode dne 27.4.2020.

Ve své podstatě to znamená, že povinnost k doručení vyúčtování služeb je posunuta na 1.9.2020. Pokud některé SVJ nebo BD nestihne služby vlastníkům jednotek nebo nájemcům vyúčtovat ve lhůtě do 30.4.2020, tak se nic neděje, neboť mají čas až do 1.9.2020.

V Praze dne 4.5.2020
zpracoval: Mgr. Václav Vodrášek, advokát

Právní úprava vztahující se nájmům nebytových prostor v době – Opatření přijatých vládou proti šíření koronaviru

Současný stav přináší některé přechodné věci ohledně nájmů prostor sloužících k podnikání:

Vážení klienti,

Byl přijat zák. č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání

Tento zákon omezuje možnosti výpovědi pro neplacení nájemného po stanovenou dobu. Současně se prodlužuje doba splatnosti pohledávek, které se staly splatnými v době trvání mimořádného opatření při epidemii. Zákon dále stanovuje, aby v případě úvěrů poskytnutých Státním fondem rozvoje bydlení byla uzákoněna možnost odložit splatnost splátek jistiny a příslušenství úvěru na dobu do 30. listopadu 2020. Vybraná ustanovení:

§ 1 Pojmy
Nouzovým stavem = nouzový stav vyhlášený v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky vládou České republiky v roce 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu nového koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky. Mimořádným opatřením = krizové opatření vydané dle krizového zákona, nebo zákona o ochraně veřejného zdraví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS CoV-2, Rozhodnou dobou = doba ode dne 12. března 2020 do dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii, nejpozději však do dne 31. července 2020. Ochrannou dobou = doba ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do dne 31. prosince 2020.

§ 3
(1) Pronajímatel nemůže v ochranné době nájem jednostranně ukončit pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného spojeným s užíváním prostoru sloužícího k podnikání, pokud prodlení nastalo
a) v rozhodné době, a
b) v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti.
(2) Ustanovením odstavce 1 není dotčeno právo ukončit nájem z jiných důvodů ani další práva pronajímatele vzniklá v důsledku prodlení nájemce.
(3) Nájemce pronajímateli předloží listiny osvědčující splnění podmínek podle odstavce 1 písm.
(4) Nájemce je povinen uhradit všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době a které nájemce řádně neuhradil, do konce ochranné doby. Neuhradí-li nájemce v ochranné době všechny dluhy na nájemném, které se staly splatnými v rozhodné době, má pronajímatel právo vypovědět nájem; výpovědní doba činí 5 dní. Pronajímatel má toto právo i tehdy, prohlásí-li nájemce, že tyto dluhy na nájemném ani v ochranné době neuhradí. (5) Zanikne-li či skončí nájem před uplynutím ochranné doby, je nájemce povinen uhradit všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době, do 30 dnů od zániku či skončení nájmu.

§ 4
Pronajímatel může poté, co pominuly okolnosti podle § 3 odst. 1 písm. b), nejdříve však po skončení nouzového stavu, požadovat zrušení nájmu, nelze-li po něm spravedlivě požadovat, aby omezení ve stanoveném rozsahu snášel.

V Praze dne 4.5.2020
zpracoval: Mgr. Václav Vodrášek, advokát

Právní úprava vztahující se nájmům bytů v době – Opatření přijatých vládou proti šíření koronaviru SARS-CoV-2

Současný stav přináší některé přechodné věci ohledně nájmů bytů:

Vážení klienti,

byl přijat zák. č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Tento zákon omezuje možnosti výpovědi pro neplacení nájemného po stanovenou dobu. Současně se prodlužuje doba splatnosti pohledávek, které se staly splatnými v době trvání mimořádného opatření při epidemii. Zákon dále stanovuje, aby v případě úvěrů poskytnutých Státním fondem rozvoje bydlení byla uzákoněna možnost odložit splatnost splátek jistiny a příslušenství úvěru na dobu do 30. listopadu 2020. Vybraná ustanovení:

§ 1 Pojmy
Nouzovým stavem = nouzový stav vyhlášený v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky vládou České republiky v roce 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu nového koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky. Mimořádným opatřením = krizové opatření vydané dle krizového zákona, nebo zákona o ochraně veřejného zdraví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS CoV-2, Rozhodnou dobou = doba ode dne 12. března 2020 do dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii, nejpozději však do dne 31. července 2020. Ochrannou dobou = doba ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do dne 31. prosince 2020.

§ 3
(1) Pronajímatel nemůže v ochranné době nájem jednostranně ukončit pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného, pokud prodlení nastalo
a) v rozhodné době, a
b) převážně v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo řádnou úhradu nájemného.
(2) Ustanovením odstavce 1 není dotčeno právo pronajímatele ukončit nájem z jiných důvodů ani další práva pronajímatele vzniklá v důsledku prodlení nájemce.
(3) Nájemce pronajímateli bez zbytečného odkladu a s určitostí odpovídající dostupným skutečnostem doloží okolnosti prodlení podle odstavce 1 písm. b), potvrzením od příslušného úřadu práce ČR, kterému pro vystavení potvrzení musí nájemce doložit podklady, jejichž formu a náležitosti stanoví metodicky pokyn.
(4) Neuhradí-li nájemce v ochranné době všechny pohledávky na nájemném, které se staly splatnými v rozhodné době, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby. Pronajímatel má toto právo i tehdy, prohlásí-li nájemce nebo stane-li se jinak nepochybným, že tyto pohledávky ani v ochranné době neuhradí.

§ 4
(1) Pronajímatel může poté, co pominuly okolnosti podle § 3 odst. 1 písm. b), nejdříve však po skončení nouzového stavu, požadovat zrušení nájmu, nelze-li po něm spravedlivě požadovat, aby omezení ve stanoveném rozsahu snášel, zejména mohl-li by v důsledku omezení upadnout do takové nouze, že nebude mít ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen.
2) Nedohodnou-li se strany, soud k návrhu pronajímatele rozhodne o zrušení nájmu podle odstavce 1.

V Praze dne 4.5.2020
zpracoval: Mgr. Václav Vodrášek, advokát

Svolávání shromáždění SVJ v době – Opatření přijatých vládou proti šíření koronaviru SARS-CoV-2

Vážení klienti,

v současné době platí opatření vlády, podle kterých se většinou omezuje počet osob na veřejnosti na deset, což platí i pro výkon činnosti spolků. Spolky jsou povinny zajistit dezinfekci a dále dodržení vzdálenosti mezi jednotlivými osobami 2 metry. Od května se očekává rozvolnění takových opatření, proto nadále doporučujeme konání zasedání shromáždění formou per rollam. Vzory listin jsou ke stažení zde

V Praze dne 4.5.2020
zpracoval: Mgr. Václav Vodrášek, advokát

Program Čistá energie Praha 2021

Hlavní město Praha poskytuje již od roku 1994 dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy. Cílem Programu Čistá energie Praha, je motivace vlastníků bytových objektů k realizaci úspor energií a zlepšení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy. Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1260 ze dne 31. 5. 2021 vyhlášení Programu Čistá energie Praha 2021 (dále jen „Program“). Komu je Program určen: fyzickým osobám s občanstvím členského státu EU, s občanstvím členských států Evropského sdružení volného obchodu, (bytovým) družstvům a společenstvím vlastníků jednotek se sídlem na území České republiky, které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy byt, a které v tomto bytě uvedou do provozu podporovaný projekt v termínu od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021.

https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/program_cista_energie_praha/