Aktuálně
Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí.

Vážení klienti,

Dne 15.9.2020 Poslanecká sněmovna schválila zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z celkové kupní ceny a po jeho podpisu prezidentem republiky bude publikován ve Sbírce zákonů ČR. Novela zákona bude se zpětnou účinností (dle přechodného ustanovení) platit i pro vklady povolené katastrem nemovitostí od 1.12.2019. Ze zrušení daně z nabytí nemovitých věcí tak budou mít zpětně prospěch všichni kupující, kterým katastrální úřad provedl vklad na katastr v období od prosince 2019 dosud. Pokud tedy katastrální úřad povolil vklad práva v prosinci 2019, pak uplynula lhůta k podání daňového přiznání 31.3.2020 a zrušení daně bude možné uplatnit i zpětně. Se samotnou zrušenou daní navíc zanikne po účinnosti zákona i povinnost podávat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (bude se podávat po změně vlastnictví přiznání k dani z nemovitosti). Zákon dále upravuje prodloužení časového testu pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení z 5 na 10 let. Prodloužení časového testu bude účinné pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021. U vlastního bydlení pak zůstává časový test 2 roky. Možnosti uplatňovat si po roce 2021 odpočty úroků pro nově uzavřené smlouvy o úvěru na bydlení jako nezdanitelné části základu daně zůstává, pouze se pro nové úvěry na bydlení obstarané od 1. ledna 2022 snižuje limit odpočtů z původních 300 000 Kč na 150 000 Kč. Na bytové potřeby obstarané před tímto datem se bude nadále aplikovat limit 300 000 Kč, a to včetně pozdějšího refinancování.

V Praze dne 17.9.2020
zpracoval: Mgr. Václav Vodrášek, advokát


ZpětDotační program MČ Praha 3 - životní prostředí na rok 2021.

Vážení klienti,

Pro vlastníky bytových domů je možné využít Dotační program pro oblast životního prostředí, jehož součástí je např. obnova a rekonstrukce předzahrádek; zlepšení vzhledu obytných budov a jiných objektů formou výsadby dřevin; studie, projekty a realizace obnovy vnitro areálové zeleně včetně vnitrobloků; založení a podpora komunitních zahrad, instalace kompostérů a likvidace spadaného listí v rámci opatření proti šíření klíněnky.

Žádosti je možné podávat v období 1. 9. – 21. 9. 2020. Podmínky k žádosti o dotaci naleznete zde.

Pokud byste potřebovali odbornou radu ohledně zahradnické úpravy, o kterou byste chtěli požádat MČ Praha 3 v dotačním programu, tak je možné obrátit se na zahradnickou firmu:

Martin Dzik: e-mail: zahradnictvi.dzik@mybox.cz tel.: 608 821 872

V Praze dne 28.8.2020
zpracoval: Michael Zita, manažer služeb klientům


Zpět


Sledujeme pro Vás další vývoj legislativních změn.

1) Svolávání shromáždění SVJ v době Opatření přijatých vládou proti šíření koronaviru SARS-CoV-2

Vážení klienti,

V současné době platí opatření Ministerstvo zdravotnictví dle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 všem osobám se s účinností ode dne 26. května 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření:
1) zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to: ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště, v prostředcích veřejné dopravy, na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
2) zakazuje se nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy tak, že se zakazuje, není-li tímto nebo jiným krizovým opatřením stanoveno jinak, divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 300 osob; omezuje konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob tak, že musí být dodržována následující pravidla: je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové domácnosti“), je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

Svolávat a konat zasedání shromáždění vlastníků jednotek tedy lze, a to za přijetí podmínek:
a) je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry,
b) je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou


2) Právní úprava vztahující se k cenovému moratoriu nájemného bytů v době Opatření přijatých vládou proti šíření koronaviru SARS-CoV-2

Nařízením vlády č. 202/2020 Sb., ze dne 23.4.2020 bylo stanoveno cenové moratorium nájemného z bytů, tj. nájemné z bytu nešlo po dobu ode dne účinnosti tohoto nařízení do dne skončení mimořádného opatření při epidemii zvyšovat. Nařízením vlády č. 265/2020 Sb., zveřejněné ve Sbírce zákonů dne 4. června, bylo nařízení vlády č. 202/2020 Sb., rušeno. Nájmy lze proto nyní zvyšovat.

3) Právní úprava vztahující se nájmům nebytových prostor Dotační program „COVID – Nájemné“
Tento program Ministerstvem průmyslu a obchodu projednala vláda a nyní ho musí schválit, resp. notifikovat Evropská komise. Po schválení programu vypíše MPO výzvu s detailními informacemi a upřesněním, jakou formou bude možné o dotaci žádat. Podstatou programu je participace: pronajímatel sleví 30 % z nájmu, nájemce uhradí 20 % a stát mu přispěje 50 %. Program se má týkat nájemného za druhé čtvrtletí 2020. Po projednání vládou je nyní nutná notifikace programu Evropskou komisí. Poté bude program bezodkladně vypsán. Podporu podle projednaného materiálu budou moci čerpat fyzické osoby – podnikatelé nebo právnické osoby, které podnikají podle živnostenského zákona v pronajaté provozovně. Dotace 50 % nájemného na měsíce duben, květen a červen bude do maximální výše 10 milionů korun. Podnikatelé ji budou moct čerpat v případě, že nemohli v kontextu s coronavirem prodávat zboží a služby v provozovnách alespoň v části období mezi 13. březnem a 30. červnem 2020. Podrobnosti MPO zveřejní na webu www.mpo.cz, jakmile bude program schválen, respektive notifikován EK.

V Praze dne 5.6.2020
zpracoval: Mgr. Václav Vodrášek, advokát


Zpět


Svolávání shromáždění SVJ v době -
Opatření přijatých vládou proti šíření koronaviru SARS-CoV-2.

Vážení klienti,

v současné době platí opatření vlády, podle kterých se většinou omezuje počet osob na veřejnosti na deset, což platí i pro výkon činnosti spolků. Spolky jsou povinny zajistit dezinfekci a dále dodržení vzdálenosti mezi jednotlivými osobami 2 metry. Od května se očekává rozvolnění takových opatření, proto nadále doporučujeme konání zasedání shromáždění formou per rollam. Vzory listin jsou ke stažení zde

V Praze dne 4.5.2020
zpracoval: Mgr. Václav Vodrášek, advokát


Zpět


Právní úprava vztahující se nájmům bytů v době Opatření přijatých vládou proti šíření koronaviru SARS-CoV-2

Současný stav přináší některé přechodné věci ohledně nájmů bytů:


Vážení klienti,

byl přijat zák. č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.


Tento zákon omezuje možnosti výpovědi pro neplacení nájemného po stanovenou dobu. Současně se prodlužuje doba splatnosti pohledávek, které se staly splatnými v době trvání mimořádného opatření při epidemii. Zákon dále stanovuje, aby v případě úvěrů poskytnutých Státním fondem rozvoje bydlení byla uzákoněna možnost odložit splatnost splátek jistiny a příslušenství úvěru na dobu do 30. listopadu 2020. Vybraná ustanovení:

§ 1 Pojmy
Nouzovým stavem = nouzový stav vyhlášený v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky vládou České republiky v roce 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu nového koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky. Mimořádným opatřením = krizové opatření vydané dle krizového zákona, nebo zákona o ochraně veřejného zdraví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS CoV-2, Rozhodnou dobou = doba ode dne 12. března 2020 do dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii, nejpozději však do dne 31. července 2020. Ochrannou dobou = doba ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do dne 31. prosince 2020.

§ 3
(1) Pronajímatel nemůže v ochranné době nájem jednostranně ukončit pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného, pokud prodlení nastalo
a) v rozhodné době, a
b) převážně v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo řádnou úhradu nájemného.
(2) Ustanovením odstavce 1 není dotčeno právo pronajímatele ukončit nájem z jiných důvodů ani další práva pronajímatele vzniklá v důsledku prodlení nájemce.
(3) Nájemce pronajímateli bez zbytečného odkladu a s určitostí odpovídající dostupným skutečnostem doloží okolnosti prodlení podle odstavce 1 písm. b), potvrzením od příslušného úřadu práce ČR, kterému pro vystavení potvrzení musí nájemce doložit podklady, jejichž formu a náležitosti stanoví metodicky pokyn.
(4) Neuhradí-li nájemce v ochranné době všechny pohledávky na nájemném, které se staly splatnými v rozhodné době, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby. Pronajímatel má toto právo i tehdy, prohlásí-li nájemce nebo stane-li se jinak nepochybným, že tyto pohledávky ani v ochranné době neuhradí.

§ 4
(1) Pronajímatel může poté, co pominuly okolnosti podle § 3 odst. 1 písm. b), nejdříve však po skončení nouzového stavu, požadovat zrušení nájmu, nelze-li po něm spravedlivě požadovat, aby omezení ve stanoveném rozsahu snášel, zejména mohl-li by v důsledku omezení upadnout do takové nouze, že nebude mít ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen.
2) Nedohodnou-li se strany, soud k návrhu pronajímatele rozhodne o zrušení nájmu podle odstavce 1.

V Praze dne 4.5.2020
zpracoval: Mgr. Václav Vodrášek, advokát


Zpět


Právní úprava vztahující se nájmům nebytových prostor v době Opatření přijatých vládou proti šíření koronaviru SARS-CoV-2

Současný stav přináší některé přechodné věci ohledně nájmů prostor sloužících k podnikání:


Vážení klienti,

Byl přijat zák. č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání


Tento zákon omezuje možnosti výpovědi pro neplacení nájemného po stanovenou dobu. Současně se prodlužuje doba splatnosti pohledávek, které se staly splatnými v době trvání mimořádného opatření při epidemii. Zákon dále stanovuje, aby v případě úvěrů poskytnutých Státním fondem rozvoje bydlení byla uzákoněna možnost odložit splatnost splátek jistiny a příslušenství úvěru na dobu do 30. listopadu 2020. Vybraná ustanovení:

§ 1 Pojmy
Nouzovým stavem = nouzový stav vyhlášený v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky vládou České republiky v roce 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu nového koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky. Mimořádným opatřením = krizové opatření vydané dle krizového zákona, nebo zákona o ochraně veřejného zdraví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS CoV-2, Rozhodnou dobou = doba ode dne 12. března 2020 do dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii, nejpozději však do dne 31. července 2020. Ochrannou dobou = doba ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do dne 31. prosince 2020.

§ 3
(1) Pronajímatel nemůže v ochranné době nájem jednostranně ukončit pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného spojeným s užíváním prostoru sloužícího k podnikání, pokud prodlení nastalo
a) v rozhodné době, a
b) v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti.
(2) Ustanovením odstavce 1 není dotčeno právo ukončit nájem z jiných důvodů ani další práva pronajímatele vzniklá v důsledku prodlení nájemce.
(3) Nájemce pronajímateli předloží listiny osvědčující splnění podmínek podle odstavce 1 písm.
(4) Nájemce je povinen uhradit všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době a které nájemce řádně neuhradil, do konce ochranné doby. Neuhradí-li nájemce v ochranné době všechny dluhy na nájemném, které se staly splatnými v rozhodné době, má pronajímatel právo vypovědět nájem; výpovědní doba činí 5 dní. Pronajímatel má toto právo i tehdy, prohlásí-li nájemce, že tyto dluhy na nájemném ani v ochranné době neuhradí. (5) Zanikne-li či skončí nájem před uplynutím ochranné doby, je nájemce povinen uhradit všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době, do 30 dnů od zániku či skončení nájmu.

§ 4
Pronajímatel může poté, co pominuly okolnosti podle § 3 odst. 1 písm. b), nejdříve však po skončení nouzového stavu, požadovat zrušení nájmu, nelze-li po něm spravedlivě požadovat, aby omezení ve stanoveném rozsahu snášel.

V Praze dne 4.5.2020
zpracoval: Mgr. Václav Vodrášek, advokát


ZpětVyúčtování záloh služeb v době Opatření přijatých vládou proti šíření koronaviru SARS-CoV-2.

Vážení klienti,

Byl přijat zák. č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání

Podle zák. č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (zákon o službách) a rovněž podle občanského zákoníku, musejí být služby vyúčtovány nejpozději do čtyři měsíců po skončení zúčtovacího období.

§ 7 Vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků

(1) Není-li jiným právním předpisem stanoveno jinak, skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel služeb příjemci služeb vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.

V současné době se nemusí podařit všem SVJ nebo BD s ohledem na přijatá vládní opatření dodržet.

V této souvislosti byl přijat zák. č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Tento zákon upravil způsob vyúčtování služeb takto:

§ 7

Povinnost poskytovatele služeb doručit vyúčtování služeb příjemci služeb, která by podle § 7 odst. 1 zákona o službách dospěla po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a přede dnem 31. srpna 2020, se považuje za dospělou dnem 1. září 2020.

Zákon je účinný ode dne 27.4.2020.

Ve své podstatě to znamená, že povinnost k doručení vyúčtování služeb je posunuta na 1.9.2020. Pokud některé SVJ nebo BD nestihne služby vlastníkům jednotek nebo nájemcům vyúčtovat ve lhůtě do 30.4.2020, tak se nic neděje, neboť mají čas až do 1.9.2020.

V Praze dne 4.5.2020
zpracoval: Mgr. Václav Vodrášek, advokát


Zpět

Novinky z legislativy pro web LBD Praha 3

Sledujeme pro Vás vývoj legislativních změn

1) Novela občanského zákoníku předkupní právo

Vážení klienti,

S účinností od 1.7.2020 dochází ke změně občanského zákoníku v části upravující předkupní právo.

Současné předkupní právo, tak jak ho známe od změny občanského zákoníku (dále jen OZ) účinné od 1.1.2018, působí potíže při převodech spoluvlastnických podílů na nemovitostech, zejména na jednotkách nebo pozemcích ve spoluvlastnictví více osob. Především se jedná o jednotky zahrnující hromadné garáže, které byly takto vymezeny nebo v případě nebytových prostor získaných do spoluvlastnictví původních členů družstva při privatizaci majetku.

(Předkupní právo jako takové je dosud upraveno v ust. §§ 2140 - 2149 OZ. Oprávněný z předkupního práva je předkupník, povinný, resp. zřizovatel z předkupního práva (typicky tedy vlastník nemovitosti) je označován jako dlužník nebo prodávající a ten, kdo má zájem od povinného z předkupního práva nemovitost koupit se pak označuje jako koupěchtivý. OZ v ustanovení § 2143 stanoví: „Povinnost prodávajícího nabídnout věc předkupníkovi ke koupi dospěje uzavřením smlouvy s koupěchtivým.“ To znamená, že aby nabídka k uplatnění předkupního práva byla platná a účinná, je možno ji učinit až po uzavření kupní (či jiné) smlouvy mezi prodávajícím a koupěchtivým. Od té chvíle teprve začne běžet předkupníkovi tříměsíční lhůta k uplatnění předkupního práva (§ 2148 odst. 1 OZ). Neuplatní-li předkupník své předkupní právo v této lhůtě, zaniká mu (en pro tento obchodní případ). Výjimky tvoří pouze převody mezi osobami blízkými a některé další. V případě, že prodávající neučiní předkupníkovi nabídku na uplatnění předkupního práva, má předkupník právo domáhat se vůči koupěchtivému (nyní již v pozici právního nástupce povinného z předkupního práva), který spoluvlastnický podíl k nemovité věci nabyl, aby mu nemovitou věc, resp. podíl k ní za příslušnou úplatu převedl. Předkupník může své právo uplatnit v obecné promlčecí době 3 let.

Nová úprava předkupního práva znamená pro spoluvlastníky značnou úlevu, neboť se vrací do předchozí podoby účinné od přijetí nového OZ. Nově OZ v § 1124 stanoví: „Bylo-li spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví předkupní právo..“ Případy předkupního práva se tak omezují pouze na situace, kdy bylo spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit (tj. např. dědění). Takové předkupní právo je však omezeno pouze dobou šesti měsíců ode dne vzniku takového spoluvlastnictví, pak zaniká.

V případě nabytí majetku koupí nebo darem tak žádné předkupní právo nevzniká a spoluvlastnický podíl lze prodat, aniž byste museli nabízet svůj podíl ostatním spoluvlastníkům jako dosud (v případě dědění musíte počkat šest měsíců, neboť v té době předkupní právo existuje).

Musíte však s prodejem vydržet až do 1.7.2020, neboť do té doby stále platí současné předkupní právo.

V Praze dne 4.5.2020
zpracoval: Mgr. Václav Vodrášek, advokát


Zpět

Novela občanského zákoníku další změny účinné od 1.7.2020

a) Změny prohlášení

Vážení klienti,

Zde dochází ke změně § 1169 občanského zákoníku (dále jen OZ). Jedná se o zpřesnění tohoto ustanovení, včetně změny v proceduře přijetí změny.

b) Změny práv a povinností vlastníků jednotek

Jedná se o změny v povinnostech hlášení osob v jednotkách a jejich evidenci osobou odpovědnou za správu domu a pozemku. Dále se zpřesňuje povinnost vlastníka ke zpřístupnění jednotky. Nově se zavádí se povinnost vlastníka oznámit osobě správci podnikání v bytě, která může vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě. Dále je zcela odlišně pojata procedura nařízeného prodeje jednotky pro porušení povinností jejím vlastníkem.

c) Změny vzniku SVJ

Došlo ke zpřesnění doby, kdy SVJ vzniká, zejména se jedná o situace, kdy původní vlastník budovy převádí byty na další vlastníky. Dále se upravuje prvotní procedura přijímání stav a jejich změn.

d) Změny v SVJ

Musíte však s prodejem vydržet až do 1.7.2020, neboť do té doby stále platí současné předkupní právo.

Zde dochází ke zpřesnění působnosti shromáždění SVJ v § 1208 OZ. Dále dochází k zavedení institutu náhradního shromáždění.

e) Změny v oblasti nájmu bytů

Novela konečně změnila nesmyslné ustanovení v § 2239 OZ, podle kterého byly nepřípustné smluvní pokuty v nájemních smlouvách upravujících nájem bytu. Nově již mohou smluvní pokuty smlouvy obsahovat, jejich výše je však omezena stejně jako jistota.

V Praze dne 4.5.2020
zpracoval: Mgr. Václav Vodrášek, advokát


Zpět