Airbnb

Historie:Airbnb je webová služba zprostředkující pronájem ubytování. Jedná se o americkou firmu, která funguje od roku 2008. Název Airbnb znamená bed and breakfast, což zpočátku charakterizovalo záměr zakladatelů této služby, zajistit si příjmy na zaplacení nájmu tak,...

Evidence skutečných majitelů

Od 1.6.2021 platí novela zák. č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Povinnost zápisu pro SVJ není dána.Do evidence skutečných majitelů se zapisují nebo automaticky propisují zákonem stanovené údaje o skutečných majitelích právnických osob se sídlem na území...

Novela občanského zákoníku – předkupní právo

Vážení klienti, S účinností od 1.7.2020 dochází ke změně občanského zákoníku v části upravující předkupní právo. Současné předkupní právo, tak jak ho známe od změny občanského zákoníku (dále jen OZ) účinné od 1.1.2018, působí potíže při převodech spoluvlastnických...