Od 1.6.2021 platí novela zák. č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Povinnost zápisu pro SVJ není dána.

Do evidence skutečných majitelů se zapisují nebo automaticky propisují zákonem stanovené údaje o skutečných majitelích právnických osob se sídlem na území České republiky (§ 12 odst. 1 cit. zák.).
V § 7 cit. zák. je uvedeno: Platí, že skutečného majitele nemají  n) společenství vlastníků jednotek.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že společenství vlastníků nemá ze zákona skutečného majitele a nemá tedy co do této evidence zapisovat.
Lze tedy konstatovat, že společenství vlastníků jsou z evidence skutečných majitelů vyňata a nemusí tedy skučného majitele zapisovat při vzniku, ani při jakékoli změně statutárního orgánu ani při změně vlastnictví jednotky.
Dosud toto neplatilo, tedy pokud snad je nějaké společenství vlastníků v evidenci vedeno, tak by mělo být z evidence vymazáno (pravděpodobně z úřední povinnosti).
Povinnosti zápisu pro BD se řídí zákonem
Co se týká bytového družstva, tak toto není v § 7 cit zák. uvedeno.
To znamená, že povinnost evidence pro bytové družstvo byla zachována.
Bytové družstvo je však právnickou osobou, kde se do evidence skutečných majitelů zapisují fyzické osoby, které vykonávají funkci statutárního orgánu družstva:
Dle § 38 odst. 3 cit. zák. se do evidence skutečných majitelů se jako skutečný majitel spolku, pobočného spolku, zahraničního spolku, zahraničního pobočného spolku, zájmového sdružení právnických osob, mezinárodní nevládní organizace nebo bytového nebo sociálního družstva automaticky propíše fyzická osoba, která byla zapsána
a) v rámci zápisu do veřejného rejstříku jako člen jejich statutárního orgánu, nebo
b) jako skutečný majitel právnické osoby zapisované do veřejného rejstříku, která je členem jejich statutárního orgánu.
Není mi úplně zřejmé, zda průpis bude proveden u Vašeho bytového družstva, obecně platí
§ 41 cit, zák. dle kterého:
(1) Byl-li skutečný majitel zapsán podle hlavy III (zápis soudem) nebo IV (zápis notářem) této části, § 38 se nepoužije.
(2) Evidující osoba, která zajistila zápis podle hlavy III nebo IV této části, může navrhnout soudu nebo požádat notáře, aby byl její skutečný majitel napříště automaticky propsán podle § 38; ustanovení upravující řízení o zápisu nebo zápis notářem se použijí přiměřeně.
Lze tedy doporučit, s ohledem na § 9 cit zák. ve znění:
(1) Evidující osoba zajistí, aby platné údaje o jejím skutečném majiteli nebo o skutečném majiteli právního uspořádání odpovídaly skutečnému stavu. Návrh na zahájení řízení o zápisu podle § 20 nebo žádost podle § 34 musí evidující osoba podat bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti.
(2) Má se za to, že evidující osoba povinnost podle odstavce 1 věty první splnila, byl-li její skutečný majitel nebo skutečný majitel právního uspořádání automaticky propsán podle § 37 nebo 38.
aby si bytové družstvo vyžádalo aktuální údaje z evidence skutečných majitelů, a pokud by údaje neodpovídaly stavu zápisu do OR, tak aby požádalo notáře o jejich zápis a o to, aby další zápisy byly automaticky propisovány.

V Praze dne 18.10.2021

zpracoval: Mgr. Václav Vodrášek, advokát