Vážení klienti,

rádi bychom Vás informovali, že zákonem č. 460/2016 došlo k první novele občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., která se dotkla rovněž společenství vlastníků jednotek (SVJ), konkrétně problematiky názvu SVJ.

Doposud dle ustanovení § 3042 občanského zákoníku platilo, že odporuje-li název právnické osoby (tedy i SVJ) ustanovením občanského zákoníku, přizpůsobí právnická osoba svůj název požadavkům občanského zákoníku do dvou let ode dne nabytí jeho účinnosti. Není povinna tak učinit tehdy, jsou-li pro to důležité důvody, zejména užívala-li právnická osoba svůj název dlouhodobě a je-li pro ni tak příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo klamavost nelze rozumně předpokládat.

Výše uvedená novela občanského zákoníku tento požadavek odstranila: SVJ vzniklá do 31. prosince 2013 tak nejsou povinna uvést označení právní formy ve svém názvu do souladu s požadavky § 1200 odst. 2 písm. a) občanského zákoníku.

Praha 9.10. 2017