Vážení klienti,

dne 31.12.2020 byl ve Sbírce zákonů ČR vyhlášen zákon č. 601/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS COV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (tzv. LEX COVID).

Hlavní význam novely spočívá v tom, že se dle nového § 18 odst. (2) Ustanovení § 19 použije až do 30. června 2021, bez ohledu na trvání mimořádného opatření při epidemii.

Dle § 19 LEX COVID orgán právnické osoby může rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání.

Pro činnost SVJ to tedy znamená, že zasedání výboru SVJ může probíhat emailem nebo prostřednictvím jiných technických prostředků, i když ve stanovách není úprava obsažena nebo je odchylná.

Co se týká shromáždění SVJ, tak zde platí speciální právní úprava především pro konání shromáždění v písemné formě, tzv. per rollam.

Rozhodovat mimo shromáždění SVJ lze napřímo (tedy bez předchozího svolání shromáždění, které by nebylo usnášení schopné) i tehdy, kdy stanovy v některých případech upravují požadavek navrhnout shromáždění v písemné formě, jen pokud není svolané shromáždění způsobilé usnášet se. To jsou situace zejména při hlasováních s požadavkem kvalifikované většiny hlasů k přijetí rozhodnutí, jako např. u volby výboru společenství nebo u změny stanov.

Doporučujeme tedy konat zasedání shromáždění písemnou formou, zejména připomínáme povinnost schválit hospodaření roku 2020, rozpočet roku 2021 a též je nutné hlídat mandát statutárního orgánu.

V případě, že mandát vyprší, lze shromáždění navrhnout v písemné formě vlastníky jednotek majícími více než 25 % všech hlasů.

V Praze dne 24.1.2021
zpracoval: Mgr. Václav Vodrášek, advokát