Žadatelem o podporu může být pouze: – vlastník stávajícího bytového domu, – stavebník nového bytového domu, – společenství vlastníků jednotek stávajícího bytového domu, – pověřený vlastník jednotky,
– nabyvatel nové bytové jednotky (v postavení žadatele muže být také zájemce o koupi nové bytové jednotky, který tento zájem prokáže písemnou dohodou uzavřenou se stavebníkem nebo prvním vlastníkem tohoto domu) – osoba, které svědčí právo stavby


a) Podporována jsou pouze opatření, která byla realizována a uhrazena (i částečně formou záloh) po 1. lednu 2021. b) Celková výše podpory na jednu žádost, včetně případných dotačních bonusů, je omezena na max. 50 % celkových realizačních výdajů, přičemž výše podpory pro jednotlivá podporovaná opatření nemůže přesáhnout doložené výdaje pro danou podoblast podpory. c) Podány a vyplaceny mohou být pouze žádosti, u nichž činí výše podpory na navrhovaná opatření nejméně 50 000 Kč.

Podrobnější informace na https://novazelenausporam.cz/