Svolávání shromáždění SVJ v době Opatření přijatých vládou proti šíření koronaviru SARS-CoV-2

Vážení klienti,

V současné době platí opatření Ministerstvo zdravotnictví dle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 všem osobám se s účinností ode dne 26. května 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření:
1) zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to: ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště, v prostředcích veřejné dopravy, na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
2) zakazuje se nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy tak, že se zakazuje, není-li tímto nebo jiným krizovým opatřením stanoveno jinak, divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 300 osob; omezuje konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob tak, že musí být dodržována následující pravidla: je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové domácnosti“), je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

Svolávat a konat zasedání shromáždění vlastníků jednotek tedy lze, a to za přijetí podmínek:
a) je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry,
b) je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou

2) Právní úprava vztahující se k cenovému moratoriu nájemného bytů v době Opatření přijatých vládou proti šíření koronaviru SARS-CoV-2
Nařízením vlády č. 202/2020 Sb., ze dne 23.4.2020 bylo stanoveno cenové moratorium nájemného z bytů, tj. nájemné z bytu nešlo po dobu ode dne účinnosti tohoto nařízení do dne skončení mimořádného opatření při epidemii zvyšovat. Nařízením vlády č. 265/2020 Sb., zveřejněné ve Sbírce zákonů dne 4. června, bylo nařízení vlády č. 202/2020 Sb., rušeno. Nájmy lze proto nyní zvyšovat.

3) Právní úprava vztahující se nájmům nebytových prostor Dotační program „COVID – Nájemné“
Tento program Ministerstvem průmyslu a obchodu projednala vláda a nyní ho musí schválit, resp. notifikovat Evropská komise. Po schválení programu vypíše MPO výzvu s detailními informacemi a upřesněním, jakou formou bude možné o dotaci žádat. Podstatou programu je participace: pronajímatel sleví 30 % z nájmu, nájemce uhradí 20 % a stát mu přispěje 50 %. Program se má týkat nájemného za druhé čtvrtletí 2020. Po projednání vládou je nyní nutná notifikace programu Evropskou komisí. Poté bude program bezodkladně vypsán. Podporu podle projednaného materiálu budou moci čerpat fyzické osoby – podnikatelé nebo právnické osoby, které podnikají podle živnostenského zákona v pronajaté provozovně. Dotace 50 % nájemného na měsíce duben, květen a červen bude do maximální výše 10 milionů korun. Podnikatelé ji budou moct čerpat v případě, že nemohli v kontextu s coronavirem prodávat zboží a služby v provozovnách alespoň v části období mezi 13. březnem a 30. červnem 2020. Podrobnosti MPO zveřejní na webu www.mpo.cz, jakmile bude program schválen, respektive notifikován EK.

V Praze dne 5.6.2020
zpracoval: Mgr. Václav Vodrášek, advokát