(výběr témat)

Rozpočty městské části Praha 3 byly od roku 2010 z větší části přebytkové. Deficity byly vytvořeny v letech 2011, 2016, 2017 a 2018. Celkově městská část hospodařila rozpočtově správně. Rozpočet na rok 2021 byl schválen se saldem ve výši necelých 5 mil. Kč, které bude kryto z vlastních zdrojů MČ. Předpokládá se, že po konsolidaci rozpočtu a započítání všech transferů bude realita odlišná.

Stabilní a téměř jistá základna běžných příjmů MČ Praha 3 je někde na úrovni 500 mil. Kč ročně (vycházíme z daňových příjmů, snížených nedaňových příjmů a stagnujících běžných dotací), což je za normálních okolností naprostá většina příjmů městské části (v případě MČ Praha 3 je významnou příjmovou položkou převod z fondů vlastní hospodářské činnosti).

MČ Praha 3 celkem od roku 2010 do roku 2020 získala 424 mil. Kč investičních dotací (především v rámci investičních transferů a účelových dotací ze strany HMP) a 122 mil. Kč kapitálových příjmů. MČ Praha 3 tedy získala od roku 2010 do roku 2020 celkem 546 mil. Kč mimořádných příjmů, což je cca 7.808 tis. Kč na obyvatele. MČ Praha 3 prakticky nezískala jedinou investiční dotaci z jiných zdrojů (EU fondy, národní fondy). Např. některé městské části Prahy se pohybují ve výši investičních dotací na úrovni cca 20 tis. Kč na 1 obyvatele.

Investiční aktivita MČ Praha 3 byla od roku 2010 do 2020 zaměřena na řadu akcí – především na investice do stávajícího majetku (zateplení a modernizace ZŠ, zateplení a rekonstrukce bytových domů, úpravy komunikací, rekonstrukce a revitalizace parků a veřejných ploch atp.). MČ Praha 3 se tedy soustředila na obnovu majetku a od roku 2010 investovala cca 4,4 miliard Kč, tedy celkem cca 60 tis. Kč na každého obyvatele, což je v porovnání s ostatními městskými částmi Prahy výborné číslo.

Bytový a nebytový fond

Byty – celkem 254 budov, celkem 2018 bytových jednotek
Nebyty – celkem 213 budov, celkem 736 jednotek, z toho je v současnosti cca 86 % pronajato. Procentuálně nejvýznamnější jednotky (10 – 13 %) zaujímají prostory sloužící jako ateliéry, kanceláře, sklady, obchody a různé druhy garážových a parkovacích míst.

Úpravy veřejného prostoru na území MČ Praha 3

Výstavba již probíhá:

Rekonstrukce Koněvovy ulice (dokončení v r. 2021; investor TSK)

Probíhá stavební řízení na úpravy těchto lokalit:

Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad (plán dokončení r. 2022; investor MČ Praha 3)
Cyklostezka pod Vítkovem (plán dokončení r. 2021; investor MČ Praha 3)
Revitalizace Tachovského náměstí (plán dokončení r. 2023; investor MČ Praha 3)
Basilejské náměstí, Praha 3 – Žižkov (plán dokončení r. 2022; investor Central Group, a.s.)
Zlepšení potenciálu parku Židovské Pece (plán dokončení r. 2025; investor MČ Praha 3)

Zpracovaná studie:

Rekonstrukce Vinohradské třídy (plán dokončení nenalezen; investor Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.)
Rekonstrukce ulice Slezská (plán dokončení r. 2030; investor MČ Praha 3)
Rekonstrukce ulice Seifertova a Táboritská (plán dokončení nenalezen; investor hl. m. Praha)
Park Radost (plán dokončení r. 2026; investor Dům Žižkov a.s.)

Brownfield – Nákladové nádraží Žižkov

Jedná se o jeden z největších pražských brownfieldů, který má cca 33 ha (pozn. v celém hl. m. Praze IPR identifikoval 11 důležitých brownfields, které mají rozlohu necelých 950 ha).

V budoucnu by na něm měla „vyrůst“ zcela nová čtvrť pro cca 15 tis. obyvatel (plánuje se výstavba cca 4 500 – 5 000 nových bytů). Takto masivní výstavba s sebou nese nároky na dopravní obslužnost (osobní i veřejná doprava), občanskou vybavenost apod.

Hl. m. Praha plánuje s výstavbou vytvořit novou tramvajovou trať: „Tramvajová trať, která bude mít pět zastávek, se napojí v místě křižovatky Jana Želivského – Olšanská, následně povede severně od nákladového nádraží a dále na východ k podjezdu pod ulicí K Červenému dvoru, odkud bude pokračovat koridorem stávající železniční trati. Trať bude ukončena smyčkou v místě Malešické a nově navrhované Jarovské ulice, jejíž vznik pomůže odlehčit automobilovou dopravu v ulici Jana Želivského. Navržené řešení pak umožní případné další prodloužení tramvajové trati dále až do Malešic.“
Téma Jarovské třídy, kde by měla vést tramvajová trať a dvouproudá silnice budí ovšem emoce v okolní zástavbě. Proti výstavbě třídy vznikla petice. Obyvatelé se obávají zejména toho, že přijdou o zeleň a možnost trávení volného času. Obyvatelé se rovněž obávají negativních dopadů jako snížení bezpečnosti v důsledku intenzity dopravy. Odpůrci Jarovské třídy navrhují svést dopravu pod zem.
Dlouhodobým tématem je rovněž výstavba metra trasy D a její možné vedení přes tuto lokalitu (zastávka Basilejské náměstí – varianty viz kapitola doprava).

Současná situace přeměny z brownfieldu na novou čtvrť je ve fázi změny územního plánu (následně se plánuje veřejné projednání a po schválení změny bude moci být sejmuta stavební uzávěra).

Podrobnější informace na:
https://www.praha3.cz/samosprava/kompetence-clenu-rmc/strategicky-plan-rozvoje