Vážení klienti,

Byl přijat zák. č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání

Podle zák. č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (zákon o službách) a rovněž podle občanského zákoníku, musejí být služby vyúčtovány nejpozději do čtyři měsíců po skončení zúčtovacího období.

§ 7 Vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků

(1) Není-li jiným právním předpisem stanoveno jinak, skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel služeb příjemci služeb vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.

V současné době se nemusí podařit všem SVJ nebo BD s ohledem na přijatá vládní opatření dodržet.

V této souvislosti byl přijat zák. č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Tento zákon upravil způsob vyúčtování služeb takto:

§ 7

Povinnost poskytovatele služeb doručit vyúčtování služeb příjemci služeb, která by podle § 7 odst. 1 zákona o službách dospěla po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a přede dnem 31. srpna 2020, se považuje za dospělou dnem 1. září 2020.

Zákon je účinný ode dne 27.4.2020.

Ve své podstatě to znamená, že povinnost k doručení vyúčtování služeb je posunuta na 1.9.2020. Pokud některé SVJ nebo BD nestihne služby vlastníkům jednotek nebo nájemcům vyúčtovat ve lhůtě do 30.4.2020, tak se nic neděje, neboť mají čas až do 1.9.2020.

V Praze dne 4.5.2020
zpracoval: Mgr. Václav Vodrášek, advokát