Jsem členem LBD Praha 3

Jsem členem LBD Praha 3
Download
Stanovy LBD Praha 3
Download
Dohoda o převodu družstevního podílu (byt)
Download
Dohoda o převodu družstevního podílu (vlastník)
Download
Dohoda o vystoupení z LBD Praha 3

Lidové bytové družstvo Praha 3 je právnickou osobou, která vystupuje v právních vztazích vlastním jménem a samostatně hospodaří se svým majetkem. Družstvo bylo založeno za účelem uspokojování bytových potřeb svých členů a dalších potřeb s tím souvisejících. Každý člen družstva je povinen dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva.

Důležité kontakty:

podatelna
podatelna@lbd-praha3.cz
226 227 227
referentka členského oddělení
sekretariat@lbd-praha3.cz 226 227 235účtárna LBD Praha 3


Michaela Andrlíková michaela.andrlikova@lbd-praha3.cz 226 227 232
Jana Wrzecionková jana.wrzecionkova@lbd-praha3.cz 226 227 229
technické oddělení
technici@lbd-praha3.cz 226 227 236

Jsem členem LBD Praha 3 s právem nájmu k družstevnímu bytu

Převod družstevního podílu s právem nájmu (Stanovy část IV., článek 13)

Lze učinit na základě Dohody o převodu družstevního podílu v Lidovém bytovém družstvu Praha 3 ve smyslu § 736 zákona o obchodních korporacích. Dohoda o převodu s ověřenými podpisy převodce a nabyvatele se osobně doručuje referentce majetkového a členského oddělení, která nabyvateli družstevního podílu připraví dokumenty týkající se členství, potvrzení o převodu nájmu a  podklad k úhradě poplatku za převod družstevního podílu. Před osobní návštěvou doporučujeme informovat referentku předem, aby byly příslušné dokumenty již připraveny.

Účtárna LBD zavede nového členského nájemce, vystaví evidenční list a info předpis o platbách.

Technik LBD se účastní předání bytu mezi převodcem a nabyvatelem a  při předání provede kontrolu bytu. Zjištěné informace zaznamená do protokolu, který je přiložen k interní dokumentaci příslušné bytové jednotky.

Přechod družstevního podílu s právem nájmu (Stanovy část IV., článek 14)

Dědic družstevního podílu s právem nájmu se osobně dostaví s dědickým usnesením, které obsahuje dědictví družstevního podílu s právem nájmu (nutno informovat notáře při zahájení dědického řízení) k referentce majetkového a členského oddělení, která dědici připraví dokumenty týkající se členství, potvrzení o přechodu nájmu a podklad k úhradě poplatku za přechod družstevního podílu. Před osobní návštěvou doporučujeme informovat referentku předem, aby byly příslušné dokumenty již připraveny.

Účtárna LBD Praha 3 zavede nového členského nájemce do evidence, vystaví evidenční list a přehled předpisů plateb.

Technik se účastní předání bytu dědici a při předání provede kontrolu bytu. Zjištěné informace zaznamená do protokolu, který je přiložen k interní dokumentaci příslušné bytové jednotky.

Hlášení změn v evidenci (Stanovy část VI., článek 28)

Člen-nájemce družstevního bytu hlásí bez odkladu veškeré změny kontaktních údajů či počtu osob v bytě účtárně LBD Praha 3, nebo referentce majetkového a členského oddělení.

Žádost o souhlas s podnájmem (Stanovy část VI., článek 28)

Člen-nájemce družstevního bytu zasílá žádost o souhlas s podnájmem referentce majetkového a členského oddělení nebo na podatelnu LBD Praha 3. V žádosti je potřeba uvést tyto údaje: Jméno a příjmení členského nájemce, adresu a číslo bytu, počet osob, kterým bude nájem poskytován, jména a příjmení těchto osob a jejich trvalý pobyt. Schválení žádosti podléhá představenstvu LBD Praha 3 a je spojeno s poplatkem, který bude žadateli vypočten. Písemný souhlas žadatel obdrží po schválení žádosti představenstvem a uhrazením příslušného poplatku. O nájemcích je také informován statutární orgán příslušného SVJ, kde se byt nachází.

Žádost o souhlas s udržovacími pracemi (Stanovy část VI., článek 28)

Člen-nájemce družstevního bytu zasílá žádost o souhlas s udržovacími pracemi technickému oddělení technici@lbd-praha3.cz nebo na podatelnu LBD Praha 3. Společně se žádostí zasílá podrobný popis a dokumentaci stavebních úprav. Schválení žádosti podléhá představenstvu LBD Praha 3. Písemný souhlas žadatel obdrží po schválení žádosti představenstvem. Průběh prací průběžně kontroluje technik LBD Praha 3, zda rozsah prací odpovídá schválené a předložené dokumentaci.

Hlášení závad, havárií a pojistných událostí v družstevním bytě

Člen-nájemce družstevního bytu řeší veškeré závady v bytě. V případě, že potřebuje pomoci s doporučením dodavatele prací, může se obrátit na technické oddělení LBD Praha 3. Příslušný technik členskému nájemci doporučí firmu, která provede odstranění závad. Nájemce doloží potvrzení, že závady byly odstraněny.

O případné havárii (např. požár) neprodleně informuje technické oddělení LBD Praha 3. Havarijní událost si řeší členský nájemce.

 

Pravidelné zákonné revize (Stanovy část XIII., článek 61)

Člen-nájemce družstevního bytu zasílá technickému oddělení nebo na podatelnu LBD Praha 3 revizní zprávy a potvrzení o odstranění závad z revizí. V případě, že potřebuje revize objednat a nemá vlastního revizního technika, kontaktuje pracovníka technického oddělení, který mu doporučí příslušného revizního technika.

Žádost o potvrzení o zajišťování pobytu cizinců

Člen-nájemce družstevního bytu zasílá žádost o potvrzení o  zajišťování pobytu cizinců referentce majetkového a členského oddělení nebo na podatelnu LBD Praha 3. V žádosti je potřeba uvést tyto údaje: Jméno a příjmení členského nájemce, adresu a číslo bytu, jméno a  příjmení cizince a kontakt. K vyplnění žádosti se musí osoby, které potvrzení vyžadují, dostavit osobně s průkazem totožnosti. Potvrzení musí být opatřeno ověřenými podpisy a je spojeno s poplatkem. Potvrzení je v originále vydáno žadateli po uhrazení poplatku a je vystaveno v délce souhlasu s podnájmem, nebo maximálně na délku 1 rok.

Potvrzení o bezdlužnosti členského nájemce

Člen-nájemce družstevního bytu zasílá žádost o potvrzení bezdlužnosti účtárně LBD Praha 3 nebo na podatelnu. Potvrzení bezdlužnosti vystavuje účtárna LBD. Tento úkon je spojen s administrativním poplatkem.

Změna záloh na služby

Člen-nájemce družstevního bytu zasílá žádost o změnu záloh na služby účtárně LBD Praha 3 nebo na podatelnu. Účtárna LBD po provedení změn zasílá nájemci nový evidenční list.

Potvrzení o výši nájmu a služeb pro státní instituce

Člen-nájemce družstevního bytu zasílá žádost o potvrzení o výši nájmu a služeb pro státní instituce (správa sociálního zabezpečení) účtárně LBD nebo na podatelnu LBD Praha 3. Účtárna LBD vystaví aktuální evidenční list.

Změna záloh na služby

Člen-nájemce družstevního bytu zasílá žádost na změnu záloh na služby účtárně LBD Praha 3 nebo na podatelnu. Účtárna LBD Praha 3 po provedení změn zasílá nájemci nový evidenční list.

Potvrzení o výši nájmu a služeb pro státní instituce

Člen-nájemce družstevního bytu zasílá žádost o potvrzení o výši nájmu a služeb pro státní instituce (správa sociálního zabezpečení) účtárně LBD Praha 3 nebo na podatelnu. Účtárna LBD Praha 3 vystaví aktuální evidenční list.

Reklamace vyúčtování služeb

Člen-nájemce družstevního bytu zasílá reklamaci vyúčtování služeb účtárně LBD Praha 3 nebo na podatelnu, nejpozději však 1 měsíc od doručení vyúčtování.

Jsem členem LBD Praha 3 a mám byt v osobním vlastnictví

Převod členských práv při prodeji bytu (Stanovy část IV., článek 13)

Lze učinit na základě „Dohody o převodu družstevního podílu v Lidovém bytovém družstvu Praha 3" ve smyslu § 736 zákona o obchodních korporacích. Dohoda o převodu s ověřenými podpisy převodce se osobně doručuje referentce majetkového a členského oddělení, která nabyvateli družstevního podílu připraví dokumenty týkající se členství a podklad k úhradě poplatku za převod družstevního podílu. Před osobní návštěvou doporučujeme informovat referentku předem, aby byly příslušné dokumenty již připraveny.

Pokud členství není převedeno na nového majitele, stává se ve většině případů člen družstva takzvaným „Nebydlícím členem" a je stále veden v členské evidenci.

Ukončení členství (Stanovy část V., článek 21)

Členství v LBD Praha 3 lze ukončit na základě zaslaného „Oznámení o  vystoupení z LBD Praha 3". Vyplněný a podepsaný formulář člen zasílá referentce majetkového a členského oddělení nebo na podatelnu LBD Praha 3. Oznámení o vystoupení musí obsahovat: Jméno a příjmení člena, trvalé bydliště, datum narození, kontaktní údaje, členské číslo, číslo bankovního účtu k výplatě členského vkladu, podpis člena. V případě, že odhláška obsahuje všechny uvedené údaje, je členovi zaslán účtárnou LBD Praha 3 členský vklad na uvedené číslo bankovního účtu. Tím je jeho členství v LBD Praha 3 považováno za ukončené.

Přechod členských práv při úmrtí člena, při pozůstalosti (Stanovy část IV., článek 14)

Dědic družstevního podílu se osobně dostaví s dědickým usnesením, které obsahuje dědictví družstevního podílu s právem nájmu (nutno informovat notáře při zahájení dědického řízení) k referentce majetkového a členského oddělení, která dědici připraví dokumenty týkající se členství a podklad k úhradě poplatku za přechod družstevního podílu. Před osobní návštěvou doporučujeme informovat referentku předem, aby byly příslušné dokumenty již připraveny.

LBD Praha 3

Lidové bytové družstvo Praha 3
Správa nemovitostí

Lucemburská 1570/49
13000 Praha 3

Telefon: +420 226 227 227
Havarijní služba: +420 226 227 277
e-mail: podatelna@lbd-praha3.cz
Datová schránka: gjwih7c

NÁVŠTĚVNÍ HODINY

KANCELÁŘ:
úterý 08.00 - 11.00  13.00 - 17.00
pátek 08.00 - 11.00

PODATELNA:
pondělí
08.00 - 15.30
úterý 08.00 - 17.00
středa 08.00 - 15.30
čtvrtek 08.00 - 15.30
pátek 08.00 - 13.00